Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet
Webbplatskarta | Taggmoln

Biblioteksbeståndet

Vi är ett historiskt och samhällsvetenskapligt bibliotek med tonvikt på arbetarrörelsens historia och utveckling.


Hoppa direkt till:


Nio exempel från bibliotekssamlingarna

1. Syndikalismen / Sven Lagerström

Sven Lagerström: Syndikalismen Ett av standardverken om den svenska syndikalismen, Sven Lagerströms “Syndikalismen - en grundbok“, utkom första gången 1984. Den hade främst två föregångare, John Anderssons “Syndikalismen” (1936) och Rudolf Holmös “Syndikalismen” (1954). På bilden syns tredje upplagan av Lagerströms bok (Federativs, 1996).

Vårt bokbestånd innehåller både standardverk och litteratur inom våra ämnesområden socialism, kommunism, marxism, syndikalism och anarkism. Ambitionen är att vi ska täcka arbetarrörelsen, politiskt och fackligt, så komplett som möjligt, både i nutid och historiskt, från starten på 1800-talet.

Vi har även mer allmän litteratur som behandlar politik och historia, även kulturhistoria, som har betydelse för arbetarrörelsens framväxt under 1800- och 1900-talet.

2. Society of the spectacle / Guy Debord

Guy Debord: Skådespelssamhället (på tre språk) Första internationalen. Andra internationalen. Tredje internationalen. Fjärde internationalen. Samt Situationistiska internationalen.

1967 gav Guy Debord, medlem av den sistnämnda organisationen, ut La société du spectacle. Sedan dess har den kommit ut i ett flertal upplagor och på många språk. En svensk översättning, Skådespelssamhället, utkom 2002.

I våra bibliotekssamlingar finns också utländsk litteratur om arbetarrörelsens historia, teoretiska utveckling och inställning i dagsaktuella frågor.

3. Protokoll del 1 / Landsorganisationen i Sverige

LO: Kongressprotokoll, del 1, 1991 Detta protokoll är från LO-kongressen 1991, som bar temat “Människor och möjligheter”. Den hölls i Folkets Hus i Stockholm, granne med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Protokollet innehåller öppningsanförande av Stig Malm, tal av bl.a. Björn Rosengren och Ingvar Carlsson, presentation av LO:s verksamhetsberättelse 1986-1990, samt motioner och motionsutlåtande från LO:s landssekretariat med efterföljande debatt i ämnena internationella frågor (Baltikum, Palestina, Facklig fredsinternational, bistånd och ungdomsarbete), invandrarfrågor, och löne- och fördelningspolitik. Motioner och motionsutlåtanden från kongressen publiceras också separat.

Vårt biblioteks organisationstryck innehåller kongresstryck, verksamhetsberättelser, avtal, stadgar och partiprogram samt småtryck från arbetarrörelsens politiska och fackliga organisationer. Det täcker perioden från organisationernas start fram till dags dato och förnyas kontinuerligt. Här ingår även organisationer som ABF, PRO, Folkets hus/park, ungdoms- och kvinnoorganisationer, och övriga organisationer som t.ex. Chilekommitén och Clarté.

4. Mosippan / Elsie Johansson

Elsie Johansson: Mosippan Elsie Johanssons roman “Mosippan” utkom 1998. Den utspelas i Uppland vintern 1940-41. Huvudperson är flickan Nancy, dotter till sågverksarbetaren Tå-Pelle. “Mosippan” fortsätter där “Glasfåglarna” (1996) slutade, böckerna har blivit en stor framgång för Elsie Johansson som debuterade 1979 med diktsamlingen “Brorsan hade en vevgrammofon”.

Vi har ambitionen att samla skönlitteratur av svenska arbetarförfattare, författare med rötter i arbetarklassen som i sina skrifter främst behandlar arbete och arbetare, så komplett som möjligt. Samlingen av svenska arbetarförfattare innehåller flera hundra titlar och är under uppbyggnad.

5. Politiska tryck

Rasmus Hansen: Fackföreningarnes uppgift Det fackliga uppsvinget på 1890-talet resulterade i en femdubbling av antalet organiserade arbetare: från 12.000 1894 till 100.000 år 1900.

Signaturen H-n:s Fackföreningarnes uppgift var en succé bland de fackliga agitationsbroschyrerna och spreds i 100.000 exemplar i nio upplagor mellan 1894 och 1907. H-n var signatur för den danske möbelsnickaren Rasmus Hansen, som kommit till Stockholm 1885.

I våra bibliotekssamlingar finns 35.000 broschyrer, varav en stor del är propagandaskrifter från den fackliga och politiska arbetarrörelsen.

6. Monthly Review

Monthly Review Vol 51:1 År 1999 fyllde Monthly Review 50 år. Dess första redaktörer var Leo Huberman (1903-1968) och Paul M. Sweezy, som fortfarande ingår i tidskriftens redaktionsstab. En tredje tongivande gestalt under tidskriftens första femton år var Paul A. Baran (1910-1964), med vilken Sweezy skrev boken Monopoly Capital, som översattes till svenska 1970. Det var Baran som definierade tidskriftens syfte som “the critical appraisal of the capitalist order in the light of reason.”

Vi har fler än 150 löpande tidskrifter och årsböcker. De tidskrifter som kommit ut i år är direkt tillgängliga i vår forskarexpedition.

7. Tidningar

Social-Demokraten 1 maj 1897 Social-Demokraten började utges 1885 och var den första svenska socialdemokratiska tidning som fick en varaktig livslängd. Från 1890 då arbetarna för första gången demonstrerade den första maj utgavs ett speciellt första maj-nummer av tidningen.

Vi har mer än 4.000 titlar tidningar, tidskrifter och årsböcker. Några av de för arbetarrörelsen mest centrala finns på mikrofilm och är direkt tillgängliga för läsning i mikrofilmsrummet. Social-Demokraten, Arbetaren, Brand, Ny Dag och Arbetet hör till dessa.

8. Chilebulletinen

Chilebulletinen 1973:1 I november 1970 tillträdde socialisten Salvador Allende posten som Chiles president. Hans regering blev nästan omedelbart utsatt för ett hårt inländskt såväl som utländskt tryck.

I Sverige startades Chilekommittén med syftet att stödja Allendes regering och informera om händelserna i Chile. Nummer ett av Chilebulletinen kom ut i januari 1973. Åtta månader därefter dog Allende under den statskupp som förde Augusto Pinochet till makten.

Vi har sedan länge samlat material som behandlar socialistiska befrielserörelser och svenska solidaritetsrörelser.

9. Utopia / Thomas More

Thomas More: Utopia (1563) Thomas Mores Utopia utkom 1516 och kom att ge namn åt en hel genre. Utopia - “Landet Ingenstans” - skildrar den välordnade staten på ön Utopia, med förnuftigt styre, gemensam egendom och långtgående religionsfrihet.

Vi har 15 olika utgåvor på latin, franska, engelska, italienska och holländska. Den tidigaste är utgåvan från 1563, tryckt i Basel vid Stiftet Freiburg (Breisgau). Den första svenska översättningen utgavs inte förrän 1930.

Vi har en hel del litteratur från tiden före den organiserade arbetarrörelsens framväxt.

De franska utopisternas verk, nationalekonomi och skråväsen är några områden. Och biblioteket har förstås den första översättningen av Kommunistiska manifestet, den svenska Kommunismens röst, 1848.


Ge inköpsförslag

Trots att vi bevakar utgivningen inom våra ämnesområden kan vi missa sådant som vi borde ha. Du kan hjälpa oss genom att ge inköpsförslag på böcker och annat. Kontrollera gärna i Kata först om vi inte har materialet.

När du skickat ditt förslag bedöms det. Köper vi in boken dyker den så småningom upp i Kata.

  1. *
  2. *
Spamkontroll
 

cforms contact form by delicious:days

Senast uppdaterad: 29 oktober 2013
Innehållsansvar: Kalle Laajala, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se