Rudolf Meidner-pristagarna


Nina Trige Andersen, Fotograf: Tine Sletting

2017: Nina Trige Andersen


Nina Trige Andersen är historiker och journalist från Köpenhamn. År 2013 publicerade hon sin första bok: Profession: filippiner- kvinder på arbejde i Danmark gennem fire årtier, Tiderne skifter, Köpenhamn (274 s).
Boken är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av det arbetarhistoriska fältet. Dess innehåll har ett högt informationsvärde för dagens debatt och är fängslande, lättillgänglig läsning.

Trige Andersen analyserar de globala dimensionerna i den filippinska arbetskraftsinvandringen till Danmark, fackförbundens relationer till och engagemang för invandrarna och hon ger städerskorna en plats i historien.

2016: Matias Kaihovirta

Matias Kaihovirta, Foto: Åbo Akademi

Matias Kaihovirta är historiker verksam vid Åbo Akademi. Han disputerade 2016 med avhandlingen Oroliga inför framtiden: en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900-1920 Åbo, 2015 (452 s.).

Avhandlingen är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av det arbetarhistoriska fältet. Genom att analysera bruksarbetare och patroner som politiska aktörer i slutskedet av ett paternalistiskt system ger han aktörerna röst och sina forskningsresultat liv.

2015: Malin Nilsson

Malin Nilsson är ekonomhistoriker verksam vid Institutionen för ekonomi och samhälle vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet . Hon disputerade 2015 med avhandlingen Taking work home: labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution, Göteborg 2015 (202 s.).

Avhandlingen är ett väsentligt tillskott till den arbetsmarknadshistoriska forskningen såväl om hemindustrins förutsättningar som om kvinnors arbetsmarknads- och försörjningsmönster under första hälften av 1900-talet.

Malin Nilsson, Fotograf: Carina Gran

Malin Nilsson, Fotograf: Carina Gran

Den visar att förvärvsarbetande kvinnor inom industrier i hemmen inte är det flexibla och ”lättfotade” arbetsmarkandssegment som ibland anförs. Den ger värdefull kunskap om industriell utveckling och kvinnors arbete och försörjning.

2014: Lena Sohl

Lena Sohl, Fotograf: okänd

Lena Sohl, Fotograf: okänd

Lena Sohl är sociolog verksam vid Tema Q, Linköpings universitet. Hon disputerade 2014 vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet med avhandlingen Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. (Atlas, Stockholm).

Avhandlingen visar vilken betydelse bildningssystemet hade i ett samhälle där strukturella ojämlikheter formas av klass, kön, sexualitet och rasifiering och anknyter därmed till den aktuella diskussionen om ökande utbildnings- och sociala klyftor i Sverige.

Avhandlingen ger både viktiga resultat och analysredskap för dagens arbetarrörelse och är ett väsentligt nytt bidrag till forskningen.

2013: Rasmus Fleischer

Rasmus Fleischer är historiker verksam vid ekonomisk historiska institutionen Stockholms universitet.

Rasmus Fleischer, Fotograf: Julian Birbrajer (fotografiet är beskuret)

Foto: Julian Birbrajer (fotografiet är beskuret)

Han disputerade 2012 vid Forskarskolan i historia vid Lunds universitet/Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola med avhandlingen Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925 – 2000 (Ink, Stockholm 2012).

Avhandlingen visar på ett nyskapande sätt hur ett fackförbund och andra intresseorganisationer inom musikbranschen möter nya tekniska, ekonomiska och rättsliga utmaningar, med relevans även för andra liknande områden.
Avhandlingen är skriven med ett ovanligt rikt och levande språk om ett angeläget ämne som gör den tillgänglig för en stor publik.
</ br>
</ br>

2012: Ingen pristagare detta år

</ br>

2011: Sofie Tornhill

Sofie Tornhill är statsvetare. Hon disputerade 2010 vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, med avhandlingen Capital Visions: The Politics of Transnational Production in Nicaragua (Stockholm studies in politics, 2010, 239 sidor).

Foto: Levi Batista Gonçalves

Foto: Levi Batista Gonçalves

Sofie Tornhills avhandling är ett imponerande och inspirerande arbete om de motstridiga konsekvenserna av globalisering för såväl politiker som arbetarna på verkstadsgolvet.

Avhandlingen är ett väsentligt bidrag till forskningen om global arbetarhistoria och om kvinnors och mäns plats i den internationella arbetsdelningen. Den reser frågor av strategiskt intresse för den globala fackliga rörelsen.

2010: Andrés Brink Pinto och Björn Ohlsson

Andrés Brink Pinto är historiker och disputerade 2009 vid Nationella forskarskolan i historia, med avhandlingen Med Lenin på Byrån. Normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939 (Lund: Pluribus, 2008, 286 sidor).

Andrés Brink Pinto. Foto: Tobias Hultén.

Foto: Tobias Hultén.

Andrés Brink Pintos avhandling är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av den arbetarhistoriska forskningen. I sin analys av den kommunistiska pressen visar han hur klass, kön och sexualitet förutsätter och samspelar med varandra. Hans undersökning är en både nöjsam och intressant läsning, men ger också nya verktyg för att analysera hur olika normer bidrar till att skapa och reproducera/återskapa ojämlikhet. Den bidrar därmed till en aktuell debatt.

Björn Ohlsson är etnolog och disputerade 2009 vid institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, med avhandlingen Vi som stannade på Volvo – en etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner (Göteborg: Arkipelag, 2008, 352 sidor). Björn Ohlsson har skrivit en samhällsrelevant avhandling som är läsvärd och lättillgänglig. Det är en berättelse om svenskt industriarbetes utveckling och innebörd för de berördas liv, som är både levande och engagerande. Den behandlar synnerligen relevanta frågor. Avhandlingens slutsatser och resultat väcker nya frågor och stimulerar till fortsatt forskning.

Jesper Johansson. Foto: Växjö universitet.

Foto: Växjö univ.

2009: Jesper Johansson

Jesper Johansson är historiker vid Växjö universitet. Han disputerade 2008 vid Institutionen för humaniora med avhandlingen ”Så här gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.” Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981 (Acta Wexionensia 147, Humaniora, 2008, 393 sidor).

Jesper Johanssons avhandling är ett pionjärarbete som ingen kan gå förbi, varken i forskningen eller i debatten. Den anknyter till flera olika discipliner och leder med sitt historiska perspektiv rakt in i aktuella frågeställningar.

2008: Jimmy Engren

Jimmy Engren. Foto: H-E Karlsson / Växjö univ.

Foto: H-E Karlsson / Växjö univ.

Jimmy Engren är historiker och disputerade 2007 vid Institutionen för humaniora vid Växjö universitet, med avhandlingen »Railroading and Labor Migration – Class and Ethnicity in Expanding Capitalism in Northern Minnesota, the 1880-s to the mid 1920s« (Acta Wexionensia 122, Humaniora, 2007, 444 sidor).

Engren är en av de få svenska historiker som har gett sig i kast med ett icke-svenskt ämne, och spännvidden av undersökningsområdet i denna mycket väl genomförda avhandling imponerar, även när det gäller undersökningsperiodens längd.

2007: Jonas Sjölander

Jonas Sjölander är historiker. Han disputerade 2005 vid Institutionen för Humaniora vid Växjö universitet, med avhandlingen »Solidaritetens omvägar. Facklig internationalism i den tredje industriella revolutionen – (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonsarbetarna i Colombia 1973-1993« (Acta Wexionensia 72, Humaniora, 2005, 322 sidor).

Jonas Sjölander. Foto: Växjö universitet.

Foto: Växjö univ.

Avhandlingen kan kallas nydanande, och leder solidaritets-, klass-, och strategibegreppen in på nya vägar.
Den pekar framåt mot ett forskningsfält som förhoppningsvis kommer att belysa inte bara hur svenska företag agerar internationellt, utan också hur fackligt agerande i Sverige står i relation till solidariteten med fackliga organisationer i u-länderna.

2006: Anders R Johansson

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia 2006 tilldelas Anders R Johansson för trebandsverket »Arbetarrörelse på en ö«.

Band 1 handlar om arbetarrörelsen på Gotland före 1930 och kom ut 2003. Band 2 (2005) beskriver trettiotalet. I maj 2006 utkommer band 3 (i två volymer) som behandlar tiden från Andra världskriget.

Böckerna innehåller en ytterst detaljrik framställning av den gotländska arbetarrörelsen i alla dess förgreningar och verksamhetsområden, med ett unikt bildmaterial. Ett omfattande, mångårigt forskningsarbete har fått sitt nedslag inte bara i en omfattande empiri på cirka 1500 sidor i A 4-format, utan även nya insikter och värderingar av Gotlands moderna historia.

Anders R Johansson är historiker, tidningsredaktör och författare, bosatt på Gotland.

2005: Lars Hansson och Rebecca Svensson

Lars Hansson är historiker. Han disputerade vid Växjö universitet 2004. I sin avhandling »Slakt i takt. Klassformering vid de bondekooperativa slakteriindustrierna i Skåne 1908-1946« (Växjö University Press 2004, 275 sidor) gör han en analys av produktionsteknisk utveckling, organisation, arbetsdelning, facklig organisering och klassformering. I detta intresseväckande arbete presenteras ett mycket omfattande empiriskt material. Undersökningen täcker en lång period, samtidigt som både genusperspektivet och vidare internationella sammanhang beaktas.

Rebecca Svensson är ekonomhistoriker. Hon disputerade 2004 vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, med avhandlingen »När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar makadam. Om arbetslöshetspolitik i en arbetarstyrd kommun, Västerås, under 1920-talets krisår« (Uppsala universitet 2004, 220 sidor, ill.). I denna mycket väl genomförda lokala studie belyses tidigare arbetslöshetsforskning på ett nytt sätt. Spännande resultat presenteras både om facklig-politisk samverkan och motsättningar och konflikter inom och mellan olika delar av arbetarrörelsen.

Forskningsrådet beslöt att detta år dela prissumman (25.000 kr) mellan två författare.

2004: Urban Lundberg och Magnus Nilsson

2003: Roger Johansson

2002: Carina Gråbacke

2001: Örjan Nyström

2000: Gunnela Björk

1999: Göran Salmonsson

1998: Anders Kjellberg

1997: Lisa Öberg

1996: Eva Blomberg

1995: Annette Thörnquist