Vår integritetspolicy


EU har beslutat om ett nytt regelverk för skydd av personuppgifter som går under benämningen Dataskyddsförordningen 1)
(”GDPR”) som inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018.
GDPR kompletteras i sin tur av nationella bestämmelser, bl.a. genom den s.k. dataskyddslagen 2)
med tillhörande nationell förordning.

1) Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

2) Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (org.nr. 802410-8881) har i enlighet med dessa regelverk
anpassat sin personuppgiftsbehandling för att värna om att skydda din personliga integritet.

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter,
den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter,
hur länge vi lagrar personuppgifterna samt dina rättigheter avseende personuppgifterna.

All behandling av personuppgifter inom Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Mer allmän information om GDPR hittar du hos Datainspektionen.

1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person,
såsom personnummer, namn, telefonnummer, adress, e-postadress, etc.
Som personuppgifter räknas även annan information som kan användas för att identifiera en person, t.ex. foton och ljudinspelningar.

2. Vad avses med personuppgiftsbehandling?

Med personuppgiftsbehandling avses alla åtgärder som vidtas beträffande personuppgifterna.
Exempel på personuppgiftsbehandling är insamling, registrering, bearbetning, lagring,
överföring och radering av personuppgifter.

3. Ändamålen med behandlingen och den rättsliga grunden

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek behöver behandla personuppgifter för kontakt och korrespondens,
informationsgivning, fullgörande av avtal, för möjligheten att utöva handläggning av pris- och bidragsärenden
samt för historiska och statistiska ändamål.
Vidare behöver Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek behandla vissa personuppgifter för arkiv- och biblioteksändamål.