Arbetaresperantism


Al la laboristoj en ĉiuj landoj unu lingvon! Utställning om “arbetaresperantism” i vår forskarexpedition december 2003 – februari 2004.

Det internationella språket Esperanto skapades av dr Zamenhof 1887 och till en början sökte tillskyndarna förhålla sig politiskt neutrala. I takt med att klasskampen skärptes bildade arbetare runt omkring i världen egna esperantoklubbar. I Stockholm startade den första arbetarklubben 1903 och några år senare följdes den av en klubb i Göteborg.

Efter det första världskriget 1921 bildade arbetaresperantisterna en egen världsomfattande organisation Sennacieca Asocio Tutmonda, SAT Det nationalitetslösa världsförbundet, en organisation som alltjämt fortlever. I Sverige bildades därefter 1922 Sveda Laborista Esperanto Asocio, Svenska arbetaresperantoförbundet (SLEA) och initiativtagare var Einar Adamson.

Se även