Boktips februari 2012


Field, Geoffrey G., Blood, sweat, and toil : remaking the British working class, 1939-1945, Oxford : Oxford University Press, 2011, 405 s.

Frågan är om inte detta är första gången som den brittiska arbetarklassens liv under andra världskriget, har fått enskilt fokus i en forskningshistorik. Geoffrey Field lyfter fram klass som en aspekt som tidigare negligerats i den brittiska historieskrivningen av andra världskriget. Han går därigenom tvärt emot den allmänna uppfattningen att kriget enade klasserna. Istället lyfter han fram hur kriget formade arbetarklassen både socialt och politiskt. Field erinrar om hur kriget kom att påverka arbetarna ur alla sociala aspekter: i hemmet, i militärtjänstgöringen, på arbetet och i samhället. Kvinnans roll och den mobilisering av kvinnor som kriget föranledde, är i hans undersökning någonting som absolut inte glöms bort.

Dussel, Enrique, [Mendieta, Eduardo (red.)], Beyond philosophy : ethics, history, marxism, and liberation theology, Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2003, 233 s.

Den latinamerikanske filosofen Enrique Dussel utges här i en skrift som lämpligen beskrivs som en introduktion till en stor utgivning som omfattar mer än 50 titlar. Beyond Philosophy är en samling skrifter på vad som kommit att bli goda exempel på Dussels spännvidd: etik, historia, befrielseteologi, postkolonial marxism och politisk filosofi.

Coppi, Hans & Heinz, Stefan (red.), Der vergessene Widerstand der Arbeiter : Gewerkschafter, Kommunisten, Sozialdemokraten, Trotzkisten, Anarchisten und Zwangsarbeiter, Berlin : Dietz, 2012, 383 s.

En samling texter om den tyska arbetarrörelsens motstånd gentemot nationalsocialismen. Motståndet var i sig brett och kom från alla samhällsskikt, men den tyska arbetarrörelsen stod för det största samlade motståndet till nationalsocialismen och led därför också stora förluster. Denna volym är en förteckning över ett motstånd som fallit i glömska, och ett motstånd som som visat sig vara mer heterogent än vad man tidigare har ansett det vara. Verket ger exempel på det politiska motståndet från socialdemokratiska, kommunistiska och socialistiska lägrena, men även från fackligt håll och de så kallade illegala grupperingarna. Sammantaget utgjordes det av ett nätverk som täckte in anarkister, trotskister, kommunister, socialdemokrater och socialister. Verket är del 16 i serien Geschichte des Kommunismus und Linkssozialismus.

Cameron, Maxwell A. & Hershberg, Eric (red.), Latin America’s left turns : politics, policies, and trajectories of change, Boulder [Colo.] : Lynne Rienner Publishers, 2010, 289 s.

En lättförståelig och i allra högsta grad uppdaterad historik över latinamerikansk politik; i det här fallet specifikt den latinamerikanska vänstern. Författarna undersöker hur den mångfacetterade latinamerikanska vänstern påverkat såväl befolkningar som regeringar. De olika strömningarna ges dels en historisk överblick och dels en relation till politiska partier och olika sociala rörelser, nationellt såväl som internationellt. Vänsterpolitiska ledare såsom Hugo Chávez, Evo Morales och Luiz Inácio “Lula” da Silva tjänar som exempel på den kanske främsta utmaning som förenar den latinamerikanska vänstern: nämligen att minska de socioekonomiska klyftorna.

Nilsson, Anna,  Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck : 1750-1850, Höör : Agerings bokförlag, 2012,  272 s.

Anna Nilssons avhandling rör begreppet lycka förmedlad i skillingtryck. En populär och sentimental visgenre, såväl som trycket det återfanns i. Skillingtrycken syftar nämligen både på priset för trycksaken och själva visformen. I denna avhandling är det däremot den rent innehållsmässiga förekomsten av lycka som koncept i skillingtrycken och hur det förändrades över tid, som är i fokus. Den valda perioden är en i svensk forskning relativt outforskad period; åren mellan 1750 och 1850. En tid då Sverige genomgick stora samhällsomvandlingar, och såväl världsbild som synen på människan förändrades.

Lycka är inte bara en företeelse inom ramarna för en given kosmologi, den är också något som människan måste förhålla sig till. Vem är då denna människa? (s. 209)

Davis, Belinda (red.), Changing the world, changing oneself : political protest and collective identities in West Germany and the U.S. in the 1960s and 1970s,  New York : Berghahn Books, 2010. – 334 s.

Hur ter sig de politiska protesterna under 1960- och 1970-talet sett i bakspegeln, speciellt de transnationella och transatlantiska relationerna hos 1968-generationen? Denna antologi samlar texter av såväl forskare som före detta aktivister med bidrag av bland annat Wilfried Mausbach, Martin Klimke och Carla MacDougall. Ämnet är de relationer och kulturutbyten som spanns mellan specifikt Västtyskland och USA under 60- och 70-talet. Ett forskningsområde som nu fått en ny infallsvinkel med det utbyte som skedde specifikt mellan ungdomsrörelserna. Protest- och ungdomsrevolterna under kalla kriget kom att förändra samhället, och de transnationella och interkulturella utbyten som de två generationerna hade på varsin sida av Atlanten byggde upp snarlika scenarion. De delade inte bara det praktiska utförandet, utan även idéströmningar och en känsla av solidaritet. Verket är del tre i serien Protest, culture and society.

Ponniah, Thomas & Eastwood, Jonathan (red.), The revolution in Venezuela : social and political change under Chávez, Cambridge, MA : Harvard University, 2011, 338 s.

Vilken påverkan har Hugo Chavez haft på synen på klass och och jämlikhet mellan kvinnor och män och hur gick det egentligen med revolutionen? Revolutionen i Venezuela och speciellt Chávez tillträde som president 1998 sätts här i historisk belysning men framförallt i ett mer neutralt perspektiv. Antologin lyfter fram att det så gott som är omöjligt att vara opartisk till Venezuela och den politik som Chávez för, än mindre hans person. Istället är antologin ett försök att konstruera en samlad bild av kontrasterna och de olika bilderna av Chávez som utgår från de olika lägena. Verket ingår i serien David Rockefeller Center series on Latin American studies.

Young, Glennys, The communist experience in the twentieth century : a global history through sources, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011, 447 s.

Verket har ett uttalat globalt perspektiv i sin föresats att beskriva kommunistiskt liv inte bara i Ryssland och Östeuropa, utan även Kina, Korea, Vietnam, Kambodja, Algeriet, Kirgizistan, Peru och Kuba. Alla de länder vars regim eller rådande ideologi var av kommunistisk art. Frågan som ställs är hur ett medvetande konstrueras under kommunistiskt styre och hur människor inte bara upplever detta styre utan även agerar medskapare till det. Med bakgrund av att många kommunistregimer har fallit efter 1989 och många av de arkiv som tidigare varit stängda nu har öppnats, består verket innehållsmässigt av direktkällor, brev och dagböcker från den civila världen.

Ness, Immanuel, Guest workers and resistance to U.S. corporate despotism, Urbana : University of Illinois Press, 2011, 217 s.

Immanuel Ness verk är en undersökning om hur gästarbetare används i USA, det största enskilda mottagarlandet av invandrare i världen. Ness påvisar att sättet att företrädesvis använda gästarbetare, är en medveten strategi av de amerikanska företagsledarna för att sänka arbetskostnaderna. Följden av detta blir att att gästarbetarna underminerar påverkanskraften hos arbetarna både i det nya landet som de gästarbetar i, samt i det forna hemlandet. Verket ingår i serien Working class in American history.

Gluckstein, Donny, The Paris commune : a revolutionary democracy, London : Bookmarks, 2006, 255 s.

År 1871 tog arbetarna i Paris över staden och Pariskommunen såg sitt ljus; det revolutionära stadsstyrelsen som kom att vara mellan mars och maj månad. Pariskommunen var världens första arbetardemokrati som bestod av framförallt socialister, förvisso av spridd klassmässig härkomst. Kommunen var kortvarig men fick stor påverkan politiskt sett. Donny Gluckstein har i sitt verk framförallt lyft fram de historiska problemen som kommunen hade att tackla, som en möjlig inspirationskälla och läxa till dagens rörelser.

Mason, Paul, Why it’s kicking off everywhere : the new global revolutions, London ; New York : Verso, 2012, 237 s.

2010-talet har inneburit en rad revolter, revolutioner och protester runt om i världen. Den arabiska våren, occupy-rörelsen och oron på Wall Street är alla delar i en serie av politiska protestyttringar med internationell spridning. Paul Mason undersöker i det här verket orsakerna och konsekvenserna till upproren. Vilka förändringar i samhället och vilken teknisk utveckling är det som föranleder dessa revolter? Vilka mänskliga förändringar agerar bränsle? Mason närmare sig svaret på dessa frågor genom att påvisa den utvidgade makten hos individen. En maktförskjutning som kräver nya politiska alternativ.