Boktips september 2012


Badiou, Alain, Andra manifestet för filosofin / Stockholm:Tankekraft, 2012, c:a 140 s.

Alain Badiou, född 1937, är en av de sista av en “generation” franska filosofer (och psykoanalytiker) som inkluderade Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan, Guattari, Lyotard och det kan också sagas att han politiskt sett är en av de mest radikala av denna ”generation”. Hans första manifest för filosofin publicerades 1989, under vad han kallar för en bedrövlig tid, politiskt och socialt. Då, skriver han, skulle han kunnat säga ”Filosofi är något helt annat än det man säger att det är. Försök därför se det ni inte ser.” När han nu skriver sitt andra manifest menar han sig snarare kunna skriva ”Ja! Filosofi kan vara det ni önskar att det är. Försök verkligen se vad ni ser.” Lite längre fram skriver han ”Världens imperativ , som är de korta njutningarnas imperativ, är enkelt formulerat: ’Lev endast för din egen tillfredsställelse skull och lev därför idélös.’ Mot detta avskaffande av tankelivet kungör filosofin: att leva är att handla på så vis att det inte längre finns någon skillnad mellan liv och Idé.”

Bolton, Jonathan, Worlds of dissent : Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech culture under communism / Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 2012, 349 s.

Historikerna och den allmänna mediabilden förmedlad av journalister, har oftast skildrat en rätt så homogen bild av det som kommit att kallats för det “centraleuropeiska motståndet” gentemot kommunism. Tjeckoslovakien under 70-talet, var en period präglad av motstånd gentemot kommunism, tillika en period som kommit att bli synonym med grupperingen Charta 77. Det här verket är en analys av just den mytbildning som skapats kring detta motstånd och kring Charta. Istället för att servera den vedertagna bilden presenteras  en bild som ligger närmare dissidenterna själva, genom att beskriva mer direkt hur de själva stred mot bland annat statligt repressiva åtgärder. Materialet är i huvudsak baserat på privata brev, dagböcker och personliga berättelser. Därigenom är det en sammanställning av erfarenheter som på många sätt pekar på det faktum att detta dissidenter var vanliga människor. Om än uttolkade i ett givet samhälle och i en given tid.

Fraser, Nancy (red: Lindgren, Johan ; översättning : Gundenäs, Henrik), Rättvisans mått : texter om omfördelning, erkännande och representation i en globaliserad värld / Stockholm : Atlas, 2011, 136 s.

Vad som utgör rättvisa är kanske en av de allra svåraste filosofiska frågorna. Nancy Fraser är politisk filosof verksam vid New School i New York. Denna bok, i urval av Johan Lindgren, samlar några av hennes viktigaste texter. I sin diskussion om rättvisa går författaren till viss del i polemik mot den identitetspolitik som anses ha blivit tongivande inom vänstern på senare tid, och kompletterar sin rättviseteori genom att föra in begreppet ”representation” (s. 12). Detta är en statusmodell för erkännande som går ut på att missaktade grupper blir delaktiga i samhället på lika villkor och som jämlikar, något Fraser ser som ett alternativ till identitetspolitiken. Författaren diskuterar även möjligheterna att upprätthålla de ursprungligen nationalstatsbaserade rättigheterna i en allt mer globaliserad värld där nationalstatens auktoritet urholkats av internationella och överstatliga organ.

Harvey, David (red: Lund Hansen, Anders & Wennerhag, Magnus ; översättning:  Gundenäs, Henrik), Ojämlikhetens nya geografi : texter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen / Stockholm : Atlas, 2011, 203 s.

Harvey är professor i antropologi och kulturgeografi vid City University of New York och har kallats för en av samtidens mest betydande samhällsvetare. Denna bok är en antologi med både nyskrivna och äldre texter. Författaren tar upp ämnen som ökad ojämlikhet, gentrifiering och kapitalism i en urban kontext. I ett kapitel behandlar Harvey, som kulturgeograf, betydelsen av Rummet i förhållande till Tiden. Författaren gör även ett försök att förstå de krafter som formar den urbana utvecklingen och den urbana erfarenheten i det kapitalistiska samhället (s. 53). Harvey vill även vidga diskussionen om mänskliga rättigheter till att omfatta något han kallar ”rätten till staden” (s. 133) och hur de egendomslösas villkor ser ut i ett kapitalistiskt samhälle. I bokens femte kapitel lyfter författaren blicken från det urbana till det globala och försöker ”teoretiskt förstå de bakomliggande krafterna i dagens kapitalism” (s. 18).

Huws, Ursula (red.), The reproduction of difference : gender and the global division of labour / Monmouth : Merlin Press, 2012, 146 s.

Kön är naturligtvis inte den enda variabeln, det blandas med andra, såsom kunnighet och utbildning, etnicitet och klassbakgrund. Men i vilket fall som helst är arbetsmarknadens könsuppdelning alltid närvarande och trots över fyrtio år av lagstiftning rörande jämställhet uppvisar den en förunderlig förmåga att anpassa sig, överleva och återuppstå i en ny skepnad när försök görs för att hindra den (s. 1).

Så skriver Ursula Huws i denna bok. Artiklarna i skriften studerar den globala arbetsfördelningen utifrån länder som bland annat Portugal, Frankrike, Italien, Zanzibar, Uganda, Sri Lanka. Skriften ingår i serien Work, organisation, labour & globalisation som ges ut av Merlin Press. Bland andra titlar i serien kan nämnas Passing the buck, corporate restructuring and the casualisation of labour, Between a rock and a hard place : the shaping of employment in a global economy och Getting the message : communications workers and global value chains.

Merrifield, Andy, John Berger / London : Reaktion Books, 2012, 224 s.

John Berger, född 1926, är en vänsterintellektuell som aldrig varit lätt att placera i en fålla. Konstkritiker, skönlitterär författare, essäist, vass kritiker av det kapitalistiska sättet att vara, halvbonde i en liten fransk by bortom allfartsvägarna –”a jack of all trades” som han själv säger. Merrifield skriver: ”All his life he has maintained his independence from institutions, voiced intellectual ambitions that went and still go against the grain of received ideas ideas, those that hold to specialization , to a narrowing of vistas rather than an opening up of horizons” (s. 17). Boken ingår i serien Critical lives, utgiven av Reaktion Books. I samma serie ingår verk om bland annat Guy Debord, Marx, Walter Benjamin, Sartre.

Ottosson, Ingemar, Handel under protest : Sverige och Japan på väg mot andra världskriget 1931-1939 /Lund : Sekel, 2010, 367 s.

Detta verk är en vetenskaplig studie av ett fall när Sverige ställdes inför dilemmat av att internationella ideal mötte behovet av stark export och handel. Det specifika fallet rör handeln med Japan under det tumultartade 1930-talet. “Mitt i 1930-talets spänningstillstånd upplevde det svensk-japanska kulturutbytet en oväntad blomstring”(s. 230). Inte desto mindre var handeln obalanserad då “svenskarna exporterade dyra produkter till Japan och japanerna exporterade billiga produkter till Sverige” (s. 233). Förhoppningen var från Japans håll att importen av industrialiserade länders produkter på sikt skulle minska, medan Sveriges upplevelse av de japanska varorna att de inte hindrade den inhemska produktionen.

Sowers, Jeannie & Toensing, Chris (red.),The journey to Tahrir : revolution, protest and social change in Egypt, London : Verso, 2012, 310 s.

När Hosni Mubarak efter hårda påtryckningar lämnade presidentposten 2011, påbörjades en revolutionär protestvåg som ännu inte sett sitt slut. Detta verk består av sammanställda essäer från tidskriften Middle East Report – som har en särställning  i Mellanöstern Dessa essäer är direkt inifrån skildringar av den sociala och politiska tumult som Egypten idag befinner sig i. Flera av essäerna vänder även blicken bakåt till hur den egyptiska staten aktivt har hållit tillbaka medborgarna och de meningsskiljaktigheter som varit rådande mellan olika grupperingar och staten. Arbetare, antikrigsaktivister och demokratiförkämpar kan nu verka i ett Egypten statt i förändring. Vad, och hur denna stat kommer att se ut i framtiden är däremot ännu inte klart. En intressant infallsvinkel på ungdomarna i Egypten är de som deltog i “Tahrir Beautification Day”, ett försök från framförallt medelklassungdomar att städa upp de offentliga ytorna. Både som ett rent praktiskt bokstavligt behov (då åren under Mubaraks styre inneburit att de offentliga ytorna blev alltmer eftersatta och skräpiga), men även som en metafor för att städa bort Mubarak i en ren metaforisk form.

What does it mean than the day after Egyptians accomplished one of the most amazing feats in modern history, the most prominent activity at the epicenter of the struggle was one of the earnest, vigorous cleaning? (s. 64).

Trinh, T. Minh-Ha, (Thi Minh-Ha) (översättning: Dahlberg, Göran & Talje, Elin), Någon annanstans, här inne : immigrationen, flyktingskapet och gränshändelsen / Göteborg : Glänta produktion, 2012, 207 s.

Vad betyder det att känna sig out of place på den plats du kallar ditt hem? När och hur framträder främlingen i ”den globala rädslans tidsålder”? Detta är några av de frågeställningar som Trinh T Minh-Ha behandlar i denna svårkategoriserade essäsamling. I tio olika essäer behandlar författaren teman som innanför och utanför, centrum och periferi, hemma och borta, säkerhet och osäkerhet. Essäernas ämnesområden sträcker sig från författarens erfarenheter från Vietnamkriget, Vietnamesisk poesi, Afrikansk folklore till konst och litteratur. Detta är den första boken av författaren som ges ut på svenska.