Boktips november 2012


Priester, Karin, Rechter und linker Populismus : Annäherung an ein Chamäleon /Frankfurt a.M. [u.a.] : Campus, 2012, 252 s.

Populism har länge varit något av ett skällsord i den politiska debatten i Sverige, och används ofta för att beteckna politik som upplevs som oansvarig och inte riktig seriös. Populism är dock ett begrepp med en komplex historia. Även om populism i Sverige oftast förknippas med politik av högersnitt finns det faktiskt också en vänsterpopulism. Priester behandlar i sin bok både populism av högersnitt och av vänstersnitt och visar därmed att så pass skilda företeelser som Hugo Chavez bolivianska revolution och den amerikanska Tea Party-rörelsen kan införas under populismens paraplybegrepp. Priesters bok innehåller en genomgång av de viktigaste definitionerna av populismen och diskuterar fenomenet ur en rad olika synvinklar. Populismens förhållande till fascismen berörs också. Enligt Priester ställer populismen, med sin uttalade målsättning att vara “den lille mannens röst” mot elitstyret, den representativa demokratin och de folkvalda politiska företrädarna inför svåra utmaningar. Författaren vill även diskutera huruvida populismen inte bara ska ses som något hotfullt utan även som en positiv kraft för att förnya och korrigera den representativa demokratin.

Cronin, Stephanie (red.), Subalterns and social protest : history from below in the Middle East and North Africa / London : Routledge, 2011, s. 320 s.

Det uttalade syftet med denna antologi är att komplettera historieskrivningen vad gäller Nordafrika och Mellanöstern. Enligt antologins redaktör Stephanie Cronin har traditionell historieskrivning som berör detta geografiska område fokuserat på den samhälleliga eliten och deras föreställningar. Denna antologi vill därför komplettera perspektivet genom att istället skildra området utifrån de marginella och de utstöttas synvinkel, vad redaktören Cronin kallar ”history from below” (s. 2). Antologin syftar även till att skildra historien inte bara utifrån dessa gruppers perspektiv utan även att skildra dessa grupper som aktiva subjekt i egen rätt, inte bara som passiva objekt, genom att beskriva dessa gruppers motstånds- och proteststrategier. Antologins essäer sträcker sig över ett brett område både geografiskt (innefattande Mellanöstern, Nordafrika och det Ottomanska imperiet) och tidsmässigt (från 1500-talet fram till nutiden). Antologin behandlar grupper som banditer, romer, fattiga lantarbetare, slavar, sluminvånare och gästarbetare. Verket utgör en del av SOAS/Routledge Studies on the Middle East.

Coutinho, Carlos Nelson, (översättning: Sette-Camara, Pedro), Gramsci’s political thought / Leiden ; Boston : Brill, 2012, 198 s.

Boken behandlar Antonio Gramscis politiska tänkande och dess utveckling, från ungdomsåren till hur det tar form i de s.k. fängelsedagböckerna, som skrevs då författaren hölls fängslad av Mussolinis fascistiska regering. Coutinhos bok behandlar välkända teman i Gramscis tänkande såsom hegemoni, civilsamhälle, de intellektuella, etc. Utöver detta vill författaren även visa på att Gramscis politiska tänkande fortfarande äger relevans i dagens samhälle. I två appendix diskuterar författaren Gramscis kreativa filosofiska dialog med modern politisk filosofi som Rousseau och Hegel, samt hur vi kan använda oss av Gramscis begrepp ”passiv revolution” för att förstå vår nyliberala samtid. Verket utgör del 38 av Historical materialism book series.

Castoriadis, Cornelius, La question du mouvement ouvrier, T. 1-2 / Paris ; Sandre, 2012, 416+573 s.

Cornelius Castoriadis (1922-1997)  kom till Frankrike från Grekland 1945 och blev medlem av det trotskistiska Parti Communiste Internationale. Ett par år därefter bröt han med organisationen och grundade tidskriften Socialisme ou Barbarie tillsammans med Claude Lefort 1949. Tidskriften och den rörelse som uppstod runt den sökte en vänsterradikal väg bortom stalinism, socialdemokrati och byråkrati. Gruppen genomgick många splittringar och uppslitande kontroverser och gick definitivt i graven tillsammans med tidskriften 1965. Castoriadis tystnade dock inte, vilket kan utläsas av dessa båda böcker som ägnas hans skrifter rörande arbetarrörelsen. För intresserade av Socialisme ou barbarie perioden kan rekommenderas en artikel av Marcel van der Linden eller själva tidskriften, vilken även förekommer i antologiform

Gordon, Daniel A., Immigrants & intellectuals : May ’68 & the rise of anti-racism in France / Pontypool ;  Merlin Press, 2012, 348 s.

Mellan åren 1954-1974 beräknas c:a 3 miljoner immigranter ha kommit till Frankrike. De allra flesta kommer från de fattiga delarna av sydeuropa och norra Afrika och flertalet hamnar i slumliknande bostadsförhållanden, saknar rättigheter och blir hårt exploaterade av arbetsgivare. Boken skildrar hur dessa immigranter kämpar för en bättre framtid och om hur vänsterradikala krafter söker kontakt med dem för att dels hjälpa dem kämpa men också för att politisera dem. Gordon inleder med en skildring av det under lång tid nedtystade brutala polisangreppet på en fredlig demonstration av algerier i Paris i oktober 1961, visar på hur immigranterna tar del i demonstrationer och strejker under 1968:a epoken, hur intellektuella som Sartre och Foucault demonstrerar med och för immigranterna. Möjligtvis är även verkets slutord värda att fundera över:

68-era immigrant activism in France has left its mark ( … ). Half a century after decolonisation, the migrant solidarity movements of the years that followed have someting to say to the present. But will there come a time when, like so many war veterans lining up for one last emotional reunion, the last survivors of ’68 will stage a final march past down the Boulevard Saint-Germain – or Boulevard Barbès? And what will we do when they have gone? (s. 233)

Mielke, Siegfried, Heinz, Stefan (red.), Funktionäre des Deutschen Metallarbeiterverbandes im NS-Staat : Widerstand und Verfolgung / Berlin ; Metropol Verlag, 2012, 615 s.

Den 2:a maj 1933 slår medlemmar av de nazistiska organisationerna Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation och SA till mot Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB), den tyska fackföreningsrörelsens generalorganisation. ADGB:s finansiella tillgångar exproprieras och många fackföreningsfunktionärer fängslas, torteras och en del mördas. Snart nog utkristalliseras ett motstånd mot nazistregimen inom fackföreningsrörelsen. Denna bok ger biografiska upplysningar rörande 82 medlemmar av en motståndsgrupp som bildades av fackföreningsfunktionärer knutna till Deutschen Metallarbeiterverbandes. Boken utgör det första bandet i en serie med titeln Gewerkschafter im Nationalsozialismus – Verfolgung, Widerstand, Emigration. Serien beräknas omfatta ytterligare tre band.

Quirke, Carol, Eyes on labor : news photography and America’s working class / Oxford : Oxford University Press, 2012, 358 s.

Under 1800-talets avslutande och 1900-talets första decennier utkämpade USA:s arbetare många hårda strider för att organisera sig på egna villkor och bilda fackföreningar. Under samma period kom alltfler amerikaner att tolka den pågående verkligheten genom det alltmer utbredda bildmediet, framförallt så som det tog sig ut i pressen. Boken visar på hur bildmediet bidrar till att göra arbetarklassen synlig och diskuterar hur denna synlighet tar sig ut, hur arbetarklassen visas upp för övriga medborgare, hur denna bild i vissa fall manipuleras medvetet, hur till sist nyhetsfotografierna kom att visa upp arbetarna som till fullo acklimatiserade i samhället, som konsumenter bland konsumenter och i åtnjutande av den amerikanska drömmens alla löften. Inte minst bokens avslutande meningar, som ägnas den organiserade arbetarrörelsens egen bildproduktion, är värda att fundera över:

Workers’ representation divided them by race and gender; restricting their sense of joined interest; photos often fostered a leader-driven unionism while minimizing rank-and-file input. In sketching a secure future for workers based on private gain, but ignoring laborers, real individual needs and their collective possibilities, mass media venues and union papers promoted limited gains. News photos narrowed labor’s political and economic strategies, ultimately constricting workers, place within the American Dream. (s. 283)