Boktips oktober 2013


Mezzadra, Sandro & Neilson, Brett,Border as method, or, the multiplication of labor / Durham : Duke University Press, 2013, xiv, 365 s.

Detta verk är en del av ett större forskningsprojekt som rör gränser och gränsdragningar. Författarna menar att gränsdragningar och gränser inte bara används som ett sätt att hindra människor och pengar från att flöda fritt, globalt sett. Dessa till synes begränsningar, är även det sätt som dessa globala strömmar definieras och artikuleras genom. Gränser, eller border studies, har tidigare framförallt inriktat sig på identitetsaspekter men i det här verket tar upp hur de även kan användas för att synliggöra hur kapitalism skapas och definieras. Globalisering har i detta perspektiv inte alls upphävt gränser utan snarare skapat fler. Gränser eller gränsdragningar, border studies, används därför som ett sätt att visa på dessa förändringar i dels nationalstaterna, samt individuella medborgarskap, politiska agendor och mycket mer.

We have said many times that borders connect and divide. Our discussion have shown that, in so doing, they also establish relations, which is to say that they create politically charged and highly contigent forms of sociality and vulnerability. To recognize that borders perform this work and that processes of sharing always involve moments of division is not to claim that borders enable or create the common. […] Rather, it is the quality of the social relations thare are constituted and reproduced by and through borders that matters. (s. 279)

Vulovic, Jimmy, Reform eller revolt : litterär propaganda i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press / Lund : Ellerströms, 2013, 291 s.

Denna välskrivna bok handlar om ”den litterära kampen om arbetarna.” Tidsperspektivet är mellankrigstiden och i centrum står arbetarklassen eller, rättare sagt, frågan Hur vinna denna för saken? Och saken  är inte den samma, för boken undersöker hur socialdemokrater, kommunister och nationalsocialister tacklar vuxna och barn ur arbetarklassen i syfte att göra dem till anhängare av just deras sak. Ett citat:

Allt i politikens fält handlar om makt. Det är sant även i de fall då någon tar till orda om så till synes andliga estetiska ting som kulturens och skönlitteraturens värde och skönhet, eller så existentiella ting som en människas behov av att ha ett folk att kalla för sitt. Allt handlar i det fältet i slutänden om viljan att vinna politisk makt. (s. 30)

Jones, Gareth Stedman, Outcast London : a study in the relationship between classes in Victorian society / Gareth Stedman Jones. – [Ny utg.]. – Verso : London, 2013

Även nytryck förtjänar omnämnanden. Detta verk trycktes första gången 1971 men kom i år i nytryck från Verso. Uppmärksamma därför speciellt inledningen eller företalet där författaren ger en god retrospektiv analys av sin egen forskningsperspektiv sent 1960-tal, kontra dagens. Under den senare delen av 1800-talet kom medelklassen och överklassen i det victorianska England att känna sig alltmer oroliga över de väldiga massor av arbetare som erövrade staden. London hade vid denna tidpunkt genomgått enorma förändringar rent befolkningsstatistiskt men även socialt sett, med ett stor framväxande proletariat och ett proletariat utan stadig inkomst eller bostad. Författaren beskriver ett London, som fortfarande i slutet av 1960-talet, när boken skrevs, bar spår av det 1800-tals London som beskrivs i verket. Samma rädsla för de fattiga och arma arbetslösa genomsyrade både samhällena under sent 1800-tal och 1960-talet. East End’s arbetarklass speciellt. Något som författaren däremot pekar på som en skillnad mellan de två, är den mentalitet som följde efter första världskriget. Behovet av arbetskraft stillade rädslan för arbetarklassen och inflyttningen till London var enorm. Efter andra världskriget och Blitz-krigsföringen var London industriella delar däremot såpass sönderbombade att London snarare tömdes på arbetare som flyttade till förorterna. Med dem flyttade jobben. Denna förändring skedde medan Outcast London skrevs, och är därför i egentlig mening inte synbar förrän idag. Inledningen kan därför än en gång vara värt att rekommendera.

Marx, Karl, Kapitalet : kritik av den politiska ekonomin. Bok 1 : Kapitalets produktionsprocess / Lund : Arkiv, 2013, xlvi, 844 s.

Lagom till konferensen marx2013 gav Arkiv förlag i början av månaden ut den sjätte upplagan av den första volymen av Karl Marx’ mastodontverk Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin. Boken, i översättning av Ivan Bohman, är den andra och hittills senaste svenska översättningen och ederades för första gången 1969, då med en inledning av Bo Gustafsson som kvarstod i de följande fyra upplagorna. I denna purfärska utgåva har Mats Lindberg, professor i statskunskap, skrivit en ny introduktion vari han vidareutvecklar de resonemang han mot slutet av 1970-talet –  då med efternamnet Dahlkvist – förde i Att studera kapitalet (även den nytillgänglig förmedelst Arkiv förlag). Utöver att teckna verkets tillkomst- och receptionshistoria inplacerar Lindberg i sin inledning Kapitalet och Marx’ teoribygge i en samtida kontext. Trots att boken i mångt och mycket måste förstås som ett barn av sin tid skriver Lindberg att den:

fortfarande kanske är den mest heltäckande teorin om den moderna människans motsägelsefulla och institutionellt inbäddade livsvillkor (s. xxxiv).

För den läsare som är nyfiken på, men kanske ännu inte känner sig redo, att ta sig an Kapitalet i sin helhet står två särtryckta exemplar av Lindbergs inledning till Kapitalet till våra låntagares förfogande.

Att Karl Marx’ tänkande ständigt är närvarande i, samt livgivande åt, den ända in i våra dagar pågående idédebatten synliggörs även i våra samlingar. Till de böcker som på senare år återaktualiserat Kapitalet kan räknas: Fredric Jamesons Representing Capital (2011), Michael Heinrich Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet (2013), samt David Harveys A companion to Marx’s Capital (2010) och dess i år utkomna andra volym, A companion to Marx’s Capital volume 2.