Föreningen Bibliotek i Samhälle


Föreningen Bibliotek i Samhälles (BiS) arkiv [1] innehåller föreningsmaterial från perioden 1969–2010. Materialet innefattar bland annat protokoll, bulletiner, material relaterat till föreningens tidskrift bis samt fotografier, ljudband och en stor mängd material från solidaritetsprojekt i Sydafrika.

Av Karl Pettersson, praktikant höstterminen 2014

bis-1969-2009

Fahller K., En ny förening är nödvändig : BiS 1969-2009, 2009.

Föreningen BiS grundades 1969 och syftar enligt sina stadgar till att ”på socialistisk grund verka för ett progressivt biblioteksväsen”, vilket skall göras genom att ”deltaga i den allmänna samhällsdebatten och där speciellt biblioteksdebatten”, ”initiera aktioner eller delta i andra gruppers och organisationers aktioner för ändamål som överensstämmer med BiS program och syften” och ge stöd åt de som inom ramen för föreningens program råkar ”i konflikt med makten och ledningen”[2].

I detta inlägg ligger fokus på ett par områden i föreningens verksamhet, som finns dokumenterade i arkivet, nämligen utgivningen av tidskriften BiS och de solidaritetsprojekt i Sydafrika där föreningen varit delaktig.

Det kan även nämnas att en rad aspekter av BiS verksamhet, inklusive de nämnda områdena, diskuteras i artiklar i jubileumsboken [3], vars tillkomst även den är dokumenterad i arkivet.

Tidskriften bis

Sedan starten har föreningen gett ut bis, som utkommer med fyra nummer om året och innehåller artiklar i biblioteksrelaterade ämnen, ofta med en socialistisk vinkling i enlighet med föreningens program. Genom åren har flera olika teman berörts i tidskriftsartiklarna. Under de tidiga åren ägnades stort utrymme åt frågor om arbetsplatsdemokrati och andra arbetsplatsfrågor inom biblioteksvärlden.

BiS, 2014: 3

Andra viktiga teman har varit barn- och ungdomslitteratur, tillgängliggörande av bibliotek för invandrare, uppsökande biblioteksverksamhet och i allmänhet bibliotekens och litteraturens roll i samhället. Därutöver har tidskriften publicerat en del skönlitterära alster, som dikter och noveller.

Arkivet innehåller en hel del bis-relaterat material, som artikelregister, enkäter, prenumerantregister och korrespondens med författare.
Dessutom finns en volym illustrationer och några originalmanus från Bengt Berg, Peter Birro, Aino Trosell och Olof Berggren.

Sydafrikaprojekt

Från 1990 har föreningen BiS varit engagerad i olika solidaritetsprojekt, bland annat med inriktning på Sydafrika. Ett exempel är Library Practice for Young Learners (LPYL), ett projekt som syftade till att stödja utveckling av skolbibliotek i missgynnade områden i Sydafrika. Bakgrunden till projektet var att utbildning för svarta i stor utsträckning negligerats under apartheidtiden, vilket bland annat inneburit att de svartas skolor i regel saknade bibliotek.

Projektet fick finansiering från Sida och genomfördes av BiS i samarbete med den sydafrikanska Library and Information Worker’s Organization (LIWO). Fokus i projektet låg på att stödja utbildning av skolbibliotekarier, då det bedömdes att det skulle ge vara till mer långsiktig nytta för biblioteksväsendet än investeringar i materiella resurser, som biblioteksbyggnader, böcker och teknisk utrustning. Efter projektets genomförande har regionala sydafrikanska myndigheter också gjort ökade satsningar på skolbibliotek. Andra verksamheter med Sydafrikaanknytning där BiS varit involverade är det så kallade Masizameprojektet på 1990-talet, som bland annat innefattade uppbyggnad av ett bibliotek, och stöd åt LIWO (bland annat ordnades Sidastöd för LIWO:s nationella skolbibliotekskonferens 1995).

I arkivet finns en omfattande dokumentation av Sydafrikaprojekten, som upptar 17 volymer, varav 14 handlar specifikt om LPYL. Volymerna innehåller bland annat Sidaansökningar, korrespondens, manuskript, konferensmaterial, rapporter och även en del bilder. Dokumentation kring LPYL finns också tillgänglig via föreningens hemsida [4].

Referenser

1. Föreningen Bibliotek i Samhällets arkiv. 2014

2. Föreningen Bibliotek i Samhälle. Stadgar. 2013 [citerad från extern webbsida, 5 november 2014]

3. Fahller K, En ny förening är nödvändig : BiS 1969-2009, Karlstad/ Bibliotek i samhälle, 2009

4. Föreningen Bibliotek i Samhälle,  se: Library Practice for Young Learners ( LPYL), 2011 [citerad från extern webbsida 5 november 2014]

Se även i bibliotekskatalogen Kata:

En ny förening är nödvändig : BiS 1969-2009, 2009

Bis: bibliotek i samhälle : organ för biblioteksarbetare och biblioteksnyttjare, 1969-