Kulturarv till salu?


Strängnäs arbetareförening, 1873. Fotograf: Magnus Åhrgren, ARAB.

Under hösten kom det till vår kännedom att nyligen nedlagda Strängnäs museum tagit hjälp av Nyköpings Auktionsverk för att sälja ut en rad föremål från samlingarna. De föremål vi särskilt fäste oss vid, var ett antal fanor från de tidigare samlingarna. De hade bland annat tillhört bland annat arbetarföreningar.

Efter kontakt med kommunen som varit ansvariga för avveckling och nedläggning av muséet fick vi besked att frågan hade utretts under ett år innan beslut tagits om försäljning av föremålen. Tänkbara lösningar av alternativa deponeringar av föremålen hade likaså utretts och inte bedömts fungera. Försäljningen gick därför inte att hejda.

Tack vare vår vänförening Arbetarnas kulturhistoriska sällskap (AKS) har vi däremot kunnat agera i frågan. Vi tog i veckan emot de fanor som AKS lyckades ropa in på auktionen som en gåva.

Vi önskar däremot att som kulturarvsinstitution belysa det som skett, då vi ser anledning till oro. Dels med anledning av den försäljning av musei- och kulturarvsföremål som nu skett, dels att vi som nationell arkivinstitution ej blivit tillfrågad trots det nationella ansvar som vi har över arbetarrörelsens fanor. Vårt upptagningsområde vad gäller arbetarrörelsens organisationers arkivmaterial är lokalt för Stockholm men även nationellt.