Gåtan B. Traven i Axel Holmströms arkiv


Av: Anders Hedman

I Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) förvaras arkivet efter en person som är av intresse både för den som är intresserad av arbetarhistoria och för den litteratur- och kulturhistoriskt inriktade. Här finns nämligen den svenske anarkisten, pacifisten och enmansförläggaren Axel Holmströms (1881-1947) efterlämnade brevsamling, manuskript och även hans dagbok från då han satt på Långholmen. Inalles består Axel Holmströms personarkiv av tre volymer och arkivet för Axel Holmströms förlag av två volymer blandade handlingar.

Holmströms bana

Kanske fordrar namnet Axel Holmström en viss bakgrundsteckning. Ursprungligen skåning kom han i tjugoårsåldern till Stockholm där han engagerade sig fackligt och satt med i bageriarbetarnas förbundsstyrelse. Han satt ett tag även med i Stockholms arbetarekommuns styrelse tillsammans med August Palm. Holmström var dock för revolutionär för att passa hos socialdemokraterna och sökte sig till ungsocialisterna. Han blev expeditör för tidningen Brand och var en av initiativtagarna till Bokförlaget Brand, som bland annat gav ut den ryske anarkisten Krapotkins skrifter.

1910 startade han det egna förlaget Axel Holmströms förlag och började ge ut böcker vilkas åsiktsinnehåll stod i linje med hans egen ideologi. Inom skönlitteraturen introducerar han några viktiga författare för en svensk publik: den mystiske individualanarkisten B. Traven, den amerikanske realisten Upton Sinclair, och den socialt inriktade barnboksförfattarinnan Lisa Tetzner, som bl.a. skrivit Sotarpojken. Vidare var Holmström den förste som gav ut Jaroslav Haseks moderna klassiker om soldaten Svejk i Sverige. Han publicerade även en mängd böcker och broschyrer om och av anarkistiska och socialistiska tänkare. Även om hans skönlitterära utgivning framför allt rörde sig om översättningar från tyska och engelska gav han även ut en del svenska författare. För att nämna några debuterade Gustav Hedenvind-Eriksson, Harry Blomberg och Ivan Oljelund på Holmströms förlag.

Axel Holmströms engagemang kom dock inte endast till uttryck i förlagsverksamheten. Han reste runt och höll föredrag, skrev artiklar och engagerade sig i sin samtids politiska och sociala frågor. Han såg tidigt faran med Hitlerregimen och gav under 30-talet ut en flera böcker och skrifter om den “bruna faran”. En viktig samhällsinsats gjorde Holmström som kassör och ledande kraft i Amalthea-kommittén. I över nio år arbetade han för frigivandet av de tre s.k. Amalthea-männen, varav två dömts till döden och den tredje till livstids straffarbete, för bombattentatet mot båten med engelska strejkbrytare i Malmö hamn. Genom skrifter och agitation lyckades han till sist få de tre männen frigivna 1917. Om sin långa kamp berättar han över tjugo år senare i ett nio sidor långt föredragsmanuskript, som finns i arkivet.

Dagbok från tiden på Långholmen

I Holmströms arkiv finns flera andra av hans manuskript och artiklar. Bland det intressantaste är hans dagbok från Långholmen 1907. Ljuspunkterna i den trista fängelsetillvaron är, framgår det, den enorma mängd böcker han hinner läsa och de fåtaliga besöken han får ta emot av sin blivande fru, modisten Siri Larsson. Holmström satt på Långholmen för att ha agiterat mot militarismen. Han hade tidigare suttit fängslad, bl.a. för vapenvägran. Hans fängelsevistelser speglas i arkivet av en mängd förhörskallelser, stämningar och rättegångshandlingar.

Brev från Traven och andra

En stor del av Holmströms arkiv består av brev ställda till honom och i många fall bevarade karbonkopior av hans egna brev. Från Lisa Tetzner, Upton Sinclair och B. Traven finns större brevsviter. Särskilt breven från den senare är intressant läsning. Det finns inte utrymme här att orda om alla teorier beträffande identiteten på den mystiske anarkisten “B. Traven”, som bodde i Mexiko och bl.a. skrev (på tyska!) om indianbefolkningen och bomullsplantagerna.

Var han, som vissa forskare gjort gällande, den tyske anarkisten Ret Marut (pseudonym för Herman Otto Feige, 1882-1969) som flytt från Tyskland på 20-talet? Eller var han norskamerikanen Berick Traven Torsvan (1890-1969). Eller var han någon helt annan? I breven till Axel Holmström avhandlas inte bara affärer och några gånger kommer Traven faktiskt in på sin bakgrund. Men lägger han ut villospår för sin förläggare eller kan Traven-breven hos ARAB bidra till gåtans lösning? Man kommer stundtals Traven nära när man läser hans brev om hur han har det svårt och ber om att få sitt försäljningsarvode så fort som möjligt. I ett brev från 1941 jämför han gripande jordbävningen i Mexiko detta år med bombningarna av Europa.

Böcker och skrifter utgivna på Axel Holmströms förlag finns för hem- eller läsesalslån i ARAB:s bibliotek. Det har inte skrivits så mycket om Axel Holmström men i följande böcker kan man lära mer om honom och hans förlag:

Om B. Traven har det skrivits desto mer. Två grundliga verk är:

  • Guthke, Karl Siegfried: Biographie eines Rätsels (Frankfurt am Main 1987)
  • Wyatt, Will: The Secret of Sierra Madre: The Man who was B. Traven (New York 1980)