Digitalisering av ljudband


Sedan april 2006 pågår projektet “Digitalisering av ljudband” som vi genomför i samarbete med avdelningen för audiovisuella medier vid Kungliga Biblioteket. Syftet är att genom digitalisering bevara och tillgängliggöra ljudupptagningar i våra arkiv och samlingar.

Projektet har till största delen finansierats av Kulturrådet men ytterligare medel har tillskjutits av Riksbankens Jubileumsfond, Transport, Socialdemokraterna och ABF.

Lyssna på smakprov från projektet

Vi publicerar ljudspåren med tillåtelse från arkivlämnarna. Klicka på länkarna för att öppna en spelare för direktuppspelning (kräver Flash).

1918, Hjalmar Branting om rösträttsfrågan

1928, Ernst Wigforss läser utdrag ur valskrift

1931, Hinke Bergegren om preventivlagarna

1950, SAC:s  kongress

1951, Sveriges kommunistiska partis kongress

Ljudspåren är restaurerade.

1964, Sveriges kommunistiska partis kongress

Ljudspåret är restaurerat.

1968, Alva Myrdal på Socialdemokraternas partikongress

1971, Vilhelm Moberg om tidningen Arbetaren och presstödet

1982, Olof Palme på TCO:s kongress

1985, intervjuer med svenska spanienfrivilliga

Kerstin Gustafsson Figueroa och Mekki Karlsson använde denna intervjuserie som underlag för boken Spaniens sak var vår. Intervjuerna är © Kerstin Gustafsson Figueroa och Mekki Karlsson.

1991, presskonferens med Ingvar Carlsson och Sten Andersson om svenskt EG-medlemskap

Bakgrund

Ljudupptagningarna som finns i våra arkiv och samlingar är ur ett historiskt perspektiv unika. I vissa fall är banden den enda bevarade källan till centrala politiska händelser och skeenden i samtidshistorien. I andra fall är de ett värdefullt komplement till skrivna källor.

Upptagningarna dokumenterar samtidens politiska historia och arbetarhistoria på många plan. Flera av arbetarrörelsens centrala personligheter som t.ex. Alva och Gunnar Myrdal, Tage Erlander och Olof Palme finns representerade i samlingarna. Vi gjorde på 1980-talet egna intervjuer i dokumentationssyfte. Detta material är helt unikt och dokumenterar arbetarrörelsens rötter. Det finns bl.a. intervjuer med hembiträden, städare och företrädare för fackföreningsrörelsen.

Stora delar av materialet är upptagningar gjorda under kongresser, möten och debatter från fackförbund, politiska partier och andra organisationer. Materialet speglar även ett internationellt perspektiv. Det finns t.ex. intervjuer med spanienfrivilliga, inspelningar från vänskapsorganisationer som Sverige-Sovjetunionen samt Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja.

Arbetsprocess

I början av projektet gjordes en övergripande inventering av materialet med tillhörande prioriteringslista. Det har påträffats tio olika format, till exempel ljudtråd, diktafonband, rullband och kassetter. Stora delar av materialet hotas att förstöras genom slitage och/eller avmagnetisering. Vi har idag inte utrustning att lyssna på en del av de äldre inspelningarna. Ett annat problem är att kunskapen om hur man hanterar äldre typ av utrustning och band börjar försvinna. En förutsättning för att upptagningarna ska bevaras är därför att de blir digitaliserade.

Arbetsprocessen innan en ljudinspelning kan registreras som färdig ljudfil med tillhörande kataloginformation är varierande. Till en början numreras och registreras banden enligt arkivets riktlinjer. När sedan inspelningarna är digitaliserade görs en noggrannare indelning i inslag. Varje inslag får då en egen post/ljudfil med tillhörande kataloginformation.

Många ljudupptagningar saknar eller har bristfällig information om vad de innehåller, eller så “upptäcks” nya inslag eller hela inspelningar. Det kräver därför noggrant arbete att komplettera innehållet i ljudupptagningar på ett bra sätt. De stora personarkiven som Tage Erlanders och Ingvar Carlssons har varit tidskrävande eftersom det på ett kassettband kan finnas ett flertal intervjuer eller framträdanden.

Resultat

Vi har arbetat fram ett ljudregister för att bättre kunna tillgängliggöra ljudinspelningarna. Man kan (på plats hos oss) söka i registret och på en gång trycka fram och lyssna på önskad inspelning. Det kommer att fyllas på med metadata och ljudfiler allteftersom materialet färdigställs. Idag finns det 4563 timmar digitaliserat material, fördelat på 7458 ljudfiler/poster som härrör från 33 olika arkiv.

Välkomna in och lyssna på arbetarrörelsens röster!

Hårda fakta

  • Personer som arbetat i projektet: 4 stycken
  • Digitaliserat totalt: 4563 timmar
  • Antal ljudfiler: 7458 stycken
  • Bidragit med störst mängd ljud: Ingvar Carlsson (SAP)
  • Tidigaste inspelningen: 1950, SAC (frånsett stenkakorna med Branting och Bergegren)
  • Senaste inspelningen: 2006-09-11, Göran Persson
  • Språk som talas på ljudspåren: svenska, danska, norska, engelska, ryska, spanska, vietnamesiska, tyska, polska, litauiska, japanska, arabiska, portugisiska, finska, ungerska, italienska, rumänska
  • Kortaste ljudspåret: 15 sek. (i registret är den lägsta tiden alltid angiven som 1 min)
  • Längsta ljudspåret: 4 timmar och 21 minuter, SAC

(Uppgifterna är från mars 2009.)

Andra resurser på webben

Läs vad andra skriver om projektet