En fast kurs med folkets förtroende


Inför valet till riksdagens andra kammare den 15 september 1940 gav den socialdemokratiska partiexpeditionen ut bland annat en affisch och ett flygblad där statsminister Per Albin Hansson förekom på bild endast med texten En fast kurs med folkets förtroende. Affischen och flygbladet, som helt saknade partibeteckning hade tryckts i 62 000 respektive 973 000 exemplar, gav uttryck åt det som man i valmanifestet beskrev som ”spänningen i världen och dess återverkningar även i vårt land”.

Frågan hade varit uppe om man till och med skulle skjuta upp valet, men grundlagen måste följas och valet äga rum. Valet förrättades, fortsatte man, ”under en även ur inrikespolitisk synpunkt osedvanlig situation. Genom samlingsregeringen ha samtliga större partier förenat sina krafter för att bemästra tidens svårigheter. De politiska meningsstriderna ha skjutits åt sidan för en samling kring de stora uppgifterna, att trygga landets frihet och folkets liv. Viljan till enighet och sammanhållning är stark hos vårt folk och man önskar icke att denna försvagas genom tvister.”

Andra världskrigets utbrott 1939 och den tyska ockupationen av Danmark och Norge den 9 april 1940 hade ställt den svenska samlingsregeringen med statsminister Per Albin Hansson i spetsen inför svåra avväganden. Ett unikt historiskt källmaterial från denna tid finns i de dagböcker som skrevs av Per Albin Hansson och en rad andra statsråd i regeringen. Vi har här valt att återge ett uppslag ur Per Albin Hanssons dagbok dagarna runt den 9 april:

Ur Per Albin Hanssons dagbok den 5 – 10 april 1940

5 april
Det talas idag om, att tyskarna skulle till i början av nästa vecka planera överfall på Danmark och Holland, i senare fallet skulle anfallet gå vidare mot Frankrike via Belgien, i förra eventuellt vidare mot Norge. Det talas icke om Sverige. Danska och Norska legationerna i Berlin ha sänt särskilda kurirer till sina regeringar. På kvällen lämnade engelska och franska ministrarna en note, som ej kan kallas vänlig.

6 april
Beredning om västmaktsnoten, vari utvecklades allmänna synpunkter, men ej ställdes några särskilda krav. Utrikesnämnd om noten tog knappt mer än en halvtimme.

7 april
Utsatt för bedrägeri. En man, som utgav sig för Konungens adjutant, förmådde järnvägsmyndigheterna stoppa det tåg, jag reste med och meddela mig att jag omedelbart måste återvända till Stockholm. Fastän något misstänksam avbröt jag resan. Återkommen konstaterade jag snart att det var frågan om ett bedrägeri. Tog en bil och avverkade det planerade föredraget i Stigtomta 2 t. försenad. Andra ”kallade”, bl.a. den tyske ministern och Sven Hedin, infunno sig hos Konungen.

8 april
England minerar norska farvatten. Tyskarna röra på sig. Ingen åtgärd mot Sverige än, men ho vet när? Vissa förberedande mobiliseringsåtgärder beordrade. Beredning om svaret på västmaktsnoten. England begärt att noten ej publiceras.

9 april
Väcktes kl. 5 på morgonen av underrättelser om den tyska aktionen mot Danmark och Norge. Tyske ministern hade just besökt Günther och meddelat att någon attack mot Sverige inte förbereddes. Vid sjutiden överlämnade han en note, vari förväntades strikt neutralitet från vår sida. Regeringen samlades ½ 10 och sammanträffade med Kungen, kronprinsen och G.A. kl. 10, fortsatte sedan sina överläggningar om svaret till T. Detta justerades efter lunch. Samtidigt förbereddes militära inkallelser. Utrikesnämnden hade kl. 12 informerats. Kl. 8 sammanträdde riksdagen och vid 9:tiden hade regeringen ny beredning.

10 april
Kl. 10 förtroenderåd för att diskutera – ränteläget. – Kl. 11 riksdag med business as ususal. Beredning kl. 3 och kl. 8. – Problem: Bensinransoneringen, skyddet av tillgångarna i utlandet, förstärkt bevakning av Radiotjänst och hamnarna, evakueringsfrågor. – Norge förfrågat sig om hjälp med förplägnad; ordnas ev. genom Koop. Förbundet. – Tyska militärattachén på begäran informerad om militära åtgärder.

Samtliga partiers valaffischer under 1900-talet finns avfotograferade på diabilder på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Valaffischen och flygbladet finns också i Socialdemokratiska arbetarepartiets arkiv (arkivnr 1889) som är mycket omfattande, nära 5000 volymer. Minnes- och dagboksanteckningarna finns i Per Albin Hanssons arkiv (arkivnr 204, volym 1 B), som omfattar drygt 60 volymer.

Om Per Albin Hanssons dagboksskrivande se,

Om Per Albin Hansson som statsminister under andra världskriget se,