Samlingar & Service


Samlingarna fördelar sig i de två delarna arkiv och bibliotek. Biblioteket består huvudsakligen av tryckt material medan arkiven rymmer dokument av olika slag samt film, ljud och föremål.

 

Arkiv

Genom drygt 5 000 arkiv och samlingar dokumenterar vi hela den svenska arbetarrörelsens historia.

Organisationer

Hos oss förvaras arkiv från fackliga och politiska organisationer, d.v.s. i första hand från fackförbund, politiska partier, kvinno- och ungdomsorganisationer, arkiv från andra organisationer, t. ex. Folkets hus och parker, ABF, RFSU, Unga Örnar, liksom från tidnings- och tryckeriföretag.

De representerade organisationerna är främst riksorganisationer och organisationer från Stockholmsområdet. För de regionala och lokala organisationernas arkiv hänvisas till respektive förenings- eller folkrörelsearkiv, anslutna till Folkrörelsernas arkivförbund.

Personer

Vi har över 600 personarkiv från personer verksamma inom arbetarrörelsen, t. ex. de socialdemokratiska partiordförandenas arkiv från Hjalmar Branting till Ingvar Carlsson.

Internationellt och utländskt

Vi har dessutom omkring 150 utländska och internationella arkiv och samlingar, t. ex. från den tyskspråkiga exilen 1933-1945, spanska inbördeskriget 1935-1939 och Vietnamkriget.

Materialtyper

Fotosamlingarna omfattar närmare 1 miljon fotografier, fansamlingen omfattar drygt 1 000 fanor och standar och affischsamlingen omkring 20 000 affischer. Dessutom finns stora film-, ljud- och videobandssamlingar.

Bibliotek

Vi är ett vetenskapligt specialbibliotek med inriktning på arbetarrörelsen. Fler än 120 000 titlar på en rad olika språk.

Böcker och broschyrer

Vi har litteratur om eller utgiven av svensk, utländsk och internationell arbetarrörelse – speglande den fackliga och politiska arbetarrörelsens historia, teori och organisationer.

Det vetenskapliga litteraturbeståndet är vittförgrenat och inte begränsat till arbetarrörelsen: vi är i flera avseenden ett allmänt samhällsvetenskapligt bibliotek.

Vi har också en stor samling svensk arbetarlitteratur.

Tidningar och tidskrifter

Cirka 4 000 titlar totalt, varav cirka 180 är sådana vi prenumererar på för tillfället. Se register för dessa under Övriga register.

Vi har en komplett samling av den svenska fackförbundspressen samt tidningar och tidskrifter från många socialistiska och andra radikala rörelser.

Tryck från organisationer

Vi har de tryckta källorna till arbetarrörelsens historia: kongresstryck, berättelser, program, stadgar, avtal, småtryck och liknande – det vi kallar organisationstryck.