Samlingar & service


Samlingarna består dels av arkivmaterial och dels av bibliotekmaterial. Biblioteket omfattar huvudsakligen tryckt material medan arkiven rymmer dokument av olika slag samt fotografier, film, ljudfiler, fanor och föremål.

Arkiv

Genom drygt 5 000 arkiv och samlingar dokumenterar den svenska arbetarrörelsens historia.

Organisationer

Hos oss förvaras arkiv från fackliga och politiska organisationer, det vill säga från fackförbund, politiska partier, kvinno- och ungdomsorganisationer, arkiv från andra organisationer, som Folkets hus och parker, ABF, RFSU och Unga Örnar, liksom från tidnings- och tryckeriföretag.

De representerade organisationerna är främst riksorganisationer och organisationer från Stockholmsområdet. För de regionala och lokala organisationernas arkiv hänvisas till respektive förenings- eller folkrörelsearkiv, anslutna till Folkrörelsernas arkivförbund.

Personarkiv

Vi har omkring 800 personarkiv från personer verksamma inom arbetarrörelsen, exempelvis de socialdemokratiska partiordförandenas arkiv från Hjalmar Branting till Ingvar Carlsson.

Internationellt och utländskt

Vi har dessutom omkring 160 utländska och internationella arkiv och samlingar, till exempel från den tyskspråkiga exilen 1933-1945, spanska inbördeskriget 1935-1939 och Vietnamkriget.

Materialtyper

Fotosamlingarna omfattar cirka 1,5 miljoner fotografier, fansamlingen omfattar cirka 1 600 fanor och standar och affischsamlingen omkring 25 000 affischer. Dessutom finns det samlingar av föremål, film och ljudinspelningar.

Bibliotek

Vi är ett vetenskapligt specialbibliotek med inriktning på arbetarrörelsen. Det finns fler än 120 000 titlar på svenska och andra språk.

Böcker och broschyrer

Vi har litteratur om eller utgiven av svensk, utländsk och internationell arbetarrörelse – speglande den fackliga och politiska arbetarrörelsens historia, teori och organisationer.

Det vetenskapliga litteraturbeståndet är brett och inte begränsat till arbetarrörelsen: vi är i flera avseenden ett allmänt samhällsvetenskapligt bibliotek.

Vi har också en stor samling svensk arbetarlitteratur.

Tidningar och tidskrifter

Cirka 4 000 titlar totalt, varav cirka 130 är sådana vi prenumererar på för tillfället. 

Vi har en komplett samling av den svenska fackförbundspressen samt tidningar och tidskrifter från många socialistiska och andra radikala rörelser.

Tryck från organisationer

Vi har de tryckta källorna till arbetarrörelsens historia: kongresstryck, berättelser, program, stadgar, avtal, småtryck och liknande – det vi kallar organisationstryck.