Om oss


Vi är en fristående stiftelse med den svenska staten, LO och Socialdemokraterna som huvudmän. Vi grundades 1902 och förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer.

Första paragrafen i stadgarna fastställer att vi ska »samla, vårda och förteckna« samt »underlätta den forskande och studerande allmänhetens möjligheter att ta del av institutionens material.« Detta gör vi enligt följande:

Arkiv. Fler än 5.000 arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer och en mängd personarkiv dokumenterar den svenska arbetarrörelsens historia. Vidare finns drygt 120 utländska arkiv. Omfångsrika samlingar av fotografier och diabilder, affischer, filmer, ljudupptagningar, fanor, märken och föremål förmedlar kompletterande historisk information. Både nya och kompletteringar till äldre arkiv tillkommer varje år.

Bibliotek. Vi är ett vetenskapligt specialbibliotek med ett bestånd som speglar den fackliga och politiska arbetarrörelsens historia, teori och organisationer. Här finns de tryckta källorna: kongresstryck, protokoll, verksamhetsberättelser, fackförbundspress och många socialistiska rörelsers tidningar och tidskrifter. Ämnesmässigt är litteraturen mer vittförgrenad, och vi kan beskrivas som ett allmänt samhällsvetenskapligt bibliotek.

Sammantaget förvaltar vi en historisk kulturskatt av nationellt och internationellt intresse.

Forskningsfrämjande. En ytterligare uppgift är att främja forskning om arbetarrörelsens historia, vilket vi gör genom konferenser, seminarier, publikationer och deltagande i olika externa arbetsgrupper. Vi ger handledare vid universitet och högskolor råd om forskningsområden, uppsatsämnen och seminarieplanering. För att öka kunskaperna om och intresset för arbetarrörelsens historia medverkar vi också i utställningar och ger ut tidskriften Arbetarhistoria. För att sprida kännedom om historiskt källmaterial och litteratur anordnar vi gruppvisningar.