Projekt


Pågående projekt

Ett aktivt civilsamhälle? Statens relation till civilsamhället i Indien och Etiopien

Projektet pågår mellan 2020-2023 och utforskar hur olika nivåer/skalor av auktoritärt och demokratiskt styre formar möjligheter till medborgerligt agerande genom djupgående fallstudier av stat- och arbetsrelationer i två länder, ett formellt kvalificerat som demokratiskt, Indien, och ett som auktoritärt, Etiopien. Med förhandlingar om minimilöner som en ingångspunkt kommer projektet att analysera när och hur fackföreningar har kunnat sätta arbetskraftskrav på den politiska dagordningen och när och i vilken utsträckning arbetskraftskrav har lagstiftats om och följts. Läs mer på Uppsala universitets webbsida

Residensprogram med Konstfrämjandet Stockholm

Konstfrämjandet Stockholm tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) har startat Sveriges första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. Inom konsten finns ett stort intresse för att utforska och granska vår gemensamma historieskrivning. I Sverige har konstnärer under de senaste decennierna ägnat särskilt intresse åt arbetarrörelsens historia. Såväl tidigare århundradens vunna segrar som förlorade kamper har kritiskt granskats och synliggjorts. Projektet är finansierad av Kulturrådet och startade i pilotform 2019.

Labours Memory –  Arbetarrörelsens minne

Projektet Labour’s Memory ska i stor skala tillgängliggöra material från fackliga organisationer i LO-sfären från 1880-talet fram till idag. Projektgruppen ska digitalisera verksamhetsberättelser och årsredovisningar från lokala, regionala (Uppland), nationella (Sverige) och internationella fackliga organisationer. Det digitaliserade materialet ska därefter göras sökbart genom indexering och datorlingvistiska sökmetoder. Målet är att det ska gå att hitta alla förekomster av ett ord oavsett böjningsform och stavning. Materialet omfattar allt från handskrivna, maskinskrivna och tryckta till digitala verksamhetsberättelser och årsrapporter.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond under en treårsperiod, med start 2021.

Long-term perspective on home-based work

A collaboration and conference was organized by the Swedish Labour Movement’s Archive and Library in cooperation with the Centre for Women’s Development Studies in Delhi and the WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing) Network. We invited abstracts for papers (or other forms of presentations) discussing home-based work. In 2021 the edited material will be published by Brill.

När viruset kom till jobbet

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samlade in berättelser om hur covid-19-pandemin har påverkat arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vi bjöd in personer som är eller har varit medlem i ett LO-förbund under pandemin att att berätta med egna ord via ett webbformulär. Detta är viktig information för framtida historieskrivning om hur arbetslivet såg ut under pandemin. Insamlingen pågick under perioden oktober 2020-30 september 2021, med förlängning till mars 2022. 


Avslutade projekt

Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921

Projektet består av sex delstudier, där en utgör en kvantitativ analys av samtliga rösträttsbegränsningar, medan övriga fem koncentreras till kvalitativa studier av en eller flera rösträttsbegränsningar: Ålder, nationellt medborgarskap, konkurs, fattigvård, skatteskulder, straffpåföljd, omyndighetsförklaring respektive administrativa rösträttshinder för nomadiserande grupper.

Projektet pågår 2018-2021. Det leds av ekonomhistoriker Fia Sundevall vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Övriga medverkande: Annika Berg, idéhistoriker vid Stockholms universitet; Martin Ericsson, historiker vid Lunds universitet; Mattias Lindgren, ekonomihistoriker vid Stockholms universitet, Julia Nordblad, idéhistoriker vid Uppsala Universitet, samt Jonathan Josefson och Bengt Sandin, vid Tema Barn, Linköpings universitet. Finansiär är Vetenskapsrådet.

Facket, kvinnan och världen – Feminism in international labour organizations

Den 18 juni 2013 pågick workshopen Feminism in international labour organizations i våra lokaler. Några av världens ledande genus- och jämställdhetsforskare, som Yevette Richards Jordan, Dorothy Sue Cobble och Suzanne Margaret Fanow, deltog.

Kvinnorna i de första kvinnliga internationella fackliga konferenserna, runt 1919, där också flera svenskor var med, trodde starkt på att de hade skapat en ny plattform för kvinnor och systerskap. Det kvinnliga perspektivet har alltid varit en del av arbetarrörelsen, men kvinnan har fått kämpa för att få plats. Deltagarna talade om kampen för lika rättigheter på arbetet, i samhället och i hemmet, såväl ekonomiskt som juridiskt. På UR Samtidens webbsida finns samtliga inspelningar från workshopens olika delar.

Mind the gap! An entangled history of economic citizenship and the demand for equal pay 1945-2000

Focuses on the importance of international and transnational entanglements for the development of economic citizenship, i.e. national and international unions’ demands for equal pay between 1945-2000. […] We use the hermeneutical approach of Histoire croisée, which contains both elements of comparative analysis and transfer analysis and focuses on the assimilation and adaptation of entanglements, but does not neglect the fractions and differences between different levels.

Researching the history of the informal sector – methodological challenges and opportunities

ARAB organized a workshop on research on the informal labor market that took place on the 9-10th of June 2015 with financial support by Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Towards a global history of consumer co-operation

This project will establish a global network of scholars with the aim of producing a global history of the consumer co-operative movement. This will take the form of a book. Combined with statistical information and bibliographies, the anthology is intended above all to create a resource for future studies on the co-operative movement, and will be of interest not only to historians of social movements and consumption, but also to co-operative activists.

Worlds of Women – International Material in ARAB’s Collections

A project that aims to inspire researchers, both academics and those actively interested in researching working women’s history, to look beyond national borders. This is an overview of available sources at the Labour Movement Archives and Library (ARAB) in form of essays and inventories.

The project was organized through financial support by Riksbankens Jubileumsfond (RJ).