När viruset kom till jobbet – berättelser om covid-19


I projektet När viruset kom till jobbet samlade Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek in berättelser om arbetssituationen under covid-19-pandemin från medlemmar i LO-förbunden.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har samlat in berättelser om hur covid-19-pandemin har påverkat arbetsvillkor och arbetsmiljö. Alla som var aktiva eller har varit medlem i ett LO-förbund under pandemin var välkommen att delta. Enkäten riktade sig enbart till de som hade fyllt 18 och var i arbetsför ålder.

Insamlingen pågick från oktober 2020 till och med januari 2022, med flrlängning till mars 2022. Insamlingen skedde genom ett webbformulär, som låh på vår egen server.Vi spred informationen om enkäten via LO-förbunden samt i våra egna kanaler.

Arkivarier med erfarenhet av att hantera känsligt material arbetade med projektet. Materialet råder under sekretess och originaltexterna i sin helhet blir tillgängliga först efter 70 år. Vi gjorde en kopia av text, där vi tog bort alla detaljer som gör det möjligt att identifiera respondenterna. De anonymiserade berättelserna kommer att bli tillgängliga från och med våren 2023.

Det var frivilligt att delta och de deltagande kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan att uppge något skäl.

Det här är några exempel på frågor som återfanns i enkäten:

  • Hur har covid-19 påverkat din arbetssituation och vilken roll spelar ditt fackförbund i denna specifika situation?
  • Har det skett förändringar i din anställning med anledning av covid-19? På vilket sätt?
  • Har arbetsvillkoren och arbetsmiljön förändrats på grund av pandemin, och i så fall på vilket sätt?
  • Har arbetstiden, lönen och eller möjligheten att ta ut kompensation för förändrade arbetstider påverkats?
  • Vad finns det för skydd på arbetsplatsen för dig som individ från smittan? 
  • Har ditt fackförbund varit till stöd för dig under pandemin? På vilket sätt?   

För frågor om insamlingen, kontakta Catalina Benavente, arkivarie, på catalina.benavente[a]arbark.se eller 08-412 39 34.