Forskare


Fia Sundevall

Fia Sundevall, Fotograf: Johan Knobe

Fia Sundevall. Foto: Johan Knobe

Docent i ekonomisk historia

fia.sundevall[a]arbark.se
fia.sundevall[a]ekohist.su.se

Om Fia Sundevall

Fia Sundevall är forskare vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet.

Forskningsområden

Fia Sundevall disputerade 2011 på en avhandling om militär genusarbetsdelning. Hennes pågående forskning rör sig inom två huvudområden: ekonomiska rösträttsbegränsningar, respektive genus och militärt arbete.

Hon är projektledare för forskningsprojektet Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 som finansieras av Vetenskapsrådet med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som koordinerande organisation.

Därutöver deltar Fia Sundevall i två forskningsprojekt om genus, värnplikt och militärt arbete, samt är koordinator för European Labour History Networks arbetsgrupp ”military labour” och ingår i styrgruppen för det europeiska forskarnätverket ”Worlds of Related Coercions in Work”.

 

Carl Marklund

Carl Marklund

Carl Marklund.

Fil Dr

carl.marklund[a]arbark.se
carl.marklund[a]sh.se

Om Carl Marklund

Carl Marklund är verksam vid Institutionen för historia och samtidsstudier och lärande och Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörn Högskola. Han är affilierad forskare vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Carl Marklund är sedan augusti 2012 verksam som post-doktor vid CBEES. Han har en fil kand i statsvetenskap från Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (2000), en magisterexamen i internationella relationer från Department of International History, London School of Economics (2002) och en doktorsexamen i historia från Department of History and Civilization, European University Institute (2008). I avhandlingen analyserar han hur begreppet social ingenjörskonst har använts politiskt och vetenskapligt i Sverige och USA under mellankrigstiden.

Carl Marklund har varit NordWel post-doktor vid Department of Political and Economic Studies, University of Helsinki (2008–2010) där han undervisade och forskade jämförande om planeringstänkande i olika samhällsekonomiska system, bland annat Singapore och Sverige.

Han har också varit gästforskare vid Department of History, New York University (2005), Department of History, Columbia University (2006), United States Holocaust Memorial Museum (2009), Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola (2010) och historiska institutionen, Stockholms universitet (2011).

Forskningsområden

Carl Marklunds forskningsintresse handlar om förhållandet mellan samhällsplanering och samhällsvisioner. Framför allt intresserar han sig för betydelsen av vetenskaplig kunskapsproduktion för utvecklingen av olika politiska områden. Han har bland annat forskat och publicerat om bilden av de nordiska välfärdsstaterna internationellt, baltisk-nordisk regionalism och geopolitikens återkomst i Östersjöregionen de senaste åren.

 

Bengt Sandin

Bengt Sandin

Bengt Sandin

Professor emeritus

bengt.sandin[a]arbark.se
bengt.sandin[a]liu.se

Tema Barn (TEMAB) / Institutionen för Tema (TEMA)

Bengt Sandins forskning har rör barns villkor och barndomens förändring under perioden från 1600 till idag. Han har intresserat mig för barnarbete, skola, gatubarn, välfärdssystem, mediepolitik och barndomens konstruktioner och barns rättigheter.

Om Bengt Sandin

Bengt Sandins forskning har bidragit till att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö om barn och barndom (child studies/tema Barn vid LiU). Inom denna ram har han utvecklat forskningsprojekt om barn och barndom ur ett historiskt perspektiv. Centrala resultat rör barns aktörskap och betydelse för kulturella och politiska processer. Forskningen har problematiserat samhälls- och beteendevetenskapliga rön om barns villkor och utveckling och pekat på hur barndom förändras och förhandlas i olika kontexter. Denna kunskap är central i analysen av politiska beslut och utveckling av policy kring barn.

Bengt Sandin disputerade i historia vid Lunds Universitet och har varit verksam vi Linköpings universitet som professor och dekan. Han har också varit knuten till CASBS vid University of Stanford samt Indiana University i Bloomington. Han har varit ansvarig för ett antal större forskningsprojekt om barn och barndom.

Initialt rörde projekten barnarbete och skola men de har också handlat om olika aspekter på barnaräddandet kring förra sekelskiftet samt den sena välfärdsstaten förändring och dess konsekvenser för barndomen. Han har också varit ledare för forskningsprojekt om barns hälsa.

Forskningsområden

Bengt Sandin är engagerad i projekt om barns rättigheter, upprättelseprocesser, samt om förhållandet mellan rösträtt och konstruktion av ålder.

 

Gästforskare

Här nämns forskare som är eller har varit affilierade till ARAB under kortare eller längre perioder.

Markus Lundström

Fil Dr

ORCID / Academia

Markus Lindström är knuten till Institutionen för Ekonomisk Historia och Internationella Relationer vid Stockholms Universitet. Han är affilierad forskare vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Markus Lundströms socialhistoriska forskning kretsar kring motstånd och sociala rörelser. Han disputerade 2017 med en avhandling om historieskrivning som maktresurs hos den brasilianska jordrörelsen.