Svenska Dagbladets kamratklubb


Av: Björn Andersson

I juni månad 2005 levererade Svenska Dagbladets kamratklubb sina arkivhandlingar till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Klubben bildades 1904 och firade följaktligen 100 år 2004, klubben är fortfarande verksam.

Den 24 april 1904 samlades 23 personer av Svenska Dagbladets typografpersonal på kafè 5:an, Stora Vattugatan 5, för att bilda en personalklubb. Bland klubbeslut under första året kan nämnas en anhållan hos bolaget om tre veckors semester, istället för två. Det blev blankt avslag.

År 1905 är betydelsefullt därför att då startade den sjukhjälpsverksamhet som senare skulle bli ett av klubbens betydelsefullaste arbetsområde. Begynnelsen var blygsam, man beslöt att ett sjukbidrag på tre kronor i veckan skulle utbetalas till sjuk medlem, vid medlems dödsfall skulle en begravningshjälp av 150 kronor utbetalas.

1908 vidtogs en ändring av stadgarna att även icke typografer kunde bli medlemmar i klubben, med anledning av expeditionspersonalens anhållan om medlemskap.

Strejken 1909

”Strejkåret 1909 ingick under det bästa förhållande mellan bolaget och personalen. Tre veckors semester utbetalades fortfarande och för dem som hade sin semester före strejken var ju allt gott och väl, men de andra gingo miste om densamma. Angående själva strejken har antecknas att kamratklubben tillsatte en strejkkommitté som skall följa strejkens gång. De medlemmar som voro ägare av velocipeder utnämndes till cykelordonnanser för att vid behov personalen hastigt skulle kunna sammankallas. Det saknades ej påtryckningar på arbetarna för att få dem att kvarstanna vid arbetet. Från arbetsgivarsidan betraktades ju strejken som avtalsbrott, och juridiskt sett var nog detta också förhållandet, men för arbetarna var solidaritetsplikten mot de stridande klasskamraterna så bjudande, att den fullt motiverade även ett avtalsbrott. Dr Helmer Key hade vädjat till typograferna på Svenska Dagbladet att tisdagen den 9 augusti, som var den kritiska dagen, mangrannt inställa sig på arbetsplatsen.

På klubbmötet dagen innan, den 8 augusti, beslöts att ej efterkomma denna vädjan. Expeditionspersonalens visit i klubben blev av kort varaktighet. Då expeditörerna ej voro villig att deltaga i storstrejken avsade de sig medlemsskapet och utgingo ur kamratklubben. Arbetsledningens och arbetarnas olika syn på strejkens berättigande gjorde sig märkbar vid arbetets återupptagande, på så sätt att några av dem som gått ut i striden ej återtogs i arbetet.

Förbundets och personalklubbens styrka var vid denna tidpunkt ej sådan att något kunde göras för att motverka detta.”

Ur: ”Svenska Dagbladets Kamratklubb 1904-1927”, vol. 7 (Årsberättelser), i kamratklubbens arkiv.

Kamratklubbens upprepade begäran om tre veckors semester för den tekniska personalen bifölls 1907. 1913 finns en besynnerlig mening som lyder ”typograferna vid Svenska Dagbladet hade återfått sin gamla förmån, två veckors semester”.

Arkivet omfattar 24 volymer handlingar, huvudsakligen protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens, handlingar rörande jubileum och fester, räkenskaper och fotografier. Samtidigt inkom fem volymer handlingar rörande Svenska Dagbladets kamratklubbs sjuk- och begravningshjälpskassa.