Call for papers: politisk turism – political tourism


Svenska Arbetarhistoria och danska Arbejderhistorie planerar ett gemensamt temanummer om politisk turism som ska publiceras under 2011.

Med politisk turism avses resor med politiska syften, politiskt arrangerade resor och politiska resemål. Politisk turism kan alltså omfatta solidaritetsresor, resor arrangerade av politiska organisationer eller intressegrupper, delegationsresor till realiserade utopier i Öst samt resor, som innebar aktivt deltagande i inbördeskrig eller antiimperialistisk kamp, och det innehåller också homosexuellas resor till Berlin under 1920-talet. Politisk turism är därför ett brett forskningsfält i förhållande till gruppen av resenärer och resemål, i förhållande till den betydelsen resan fick och i förhållande till de platser som beskrevs i reseskildringarna.

Inom forskningen om politisk turism har tyngdpunkten hittills legat på perioden efter 1945, på västerländska resor och på det politiska engagemanget i snävare partipolitisk mening. I detta temanummer efterlyser vi emellertid artiklar där förhållandet till kronologi, geografi och tematik kan utvidga tidigare fokus. Vi vill därför gärna ha artiklar som exempelvis kan belysa:

  • Resenärer och resor från både 1900- och 2000-talet
  • Resenärer från och resor till alla världens regioner
  • Resenärer vars politiska engagemang syftade till köns-, ras-, familje-, kulturpolitisk eller sexuell frigörelse

Likaså efterlyser vi artiklar, som kan ge inblick i politiska, sociala och kulturella relationer som var avgörande för resenären, reseupplevelsen och reseberättelsen.

Skicka gärna ett abstract på max en A4 sida senast den 15 januari till antingen

  • Silke Neunsinger, silke.neunsinger (snabel-a) arbark.se eller
  • Iben Vyff, vyff (snabel-a) hum.ku.dk

Deadline för artiklarna är den 15 juni 2010.

Vi ser fram emot ditt bidrag!

Arbetarhistoria och Arbejderhistorie är tidskrifter för historia, kultur och politik. Tidskrifterna redigeras utifrån en bred definition av arbetarhistoria och innehåller förutom artiklar om arbetarrörelsen också artiklar om kön, familj, hälsa och andra ämnen inom 1900- och 2000-talets social- och idéhistoria. För ytterligare information om tidskrifterna se respektive hemsida www.sfah.dk och www.arbetarhistoria.se


Call for papers: political tourism

Swedish Arbetarhistoria and Danish Arbejderhistorie are planning a joint issue on political tourism to be published in 2011.

By ‘political tourism’ we mean journeys with a political purpose, politically arranged journeys and journeys to political destinations. Political tourism may include for example journeys made in the name of solidarity, journeys arranged by political organisations or interest groups, the tours of political delegations to the new utopia in the east, or journeys involving active participation in civil wars or in anti-imperialist action. It may also include for example trips made by homosexuals to Berlin in the 1920s. Political tourism is thus broadly defined, in relation to travellers and their destinations, to the meanings of the journeys, and to the sources where the travel experiences are described.

Until now research on political tourism has mostly concentrated on the period after 1945, on western travellers and on political engagement in the narrow sense of party politics. In this special issue we welcome articles exploring political tourism from broader chronological, geographical and thematic perspectives. We would be particularly interested in articles that are concerned with the following, for example:

  • Travellers and journeys from the first half of the 20th century or earlier
  • Travellers from and journeys to different regions of the world
  • Travellers motivated by the politics of gender, ethnicity, family, culture or sexual liberation

At the same time we are looking for contributions which offer insights into the political, social and cultural relations that shaped the traveller, the experience of travelling and/or the travelogue.

Please send your abstract (1 page maximum) by 15 January 2010 at the latest, either to

  • Silke Neunsinger, silke.neunsinger (at) arbark.se or
  • Iben Vyff, vyff (at) hum.ku.dk

The deadline for the submission of articles is 15 June 2010.

We are looking forward to your contribution!

Arbetarhistoria and Arbejderhistorie are journals of history, culture and politics. The editorial policy of the journals is based on a broad definition of labour history, including not only the labour movement but also gender, family, health and other themes within social history and the history of ideas during the 19th and 20th centuries. For further information about the journals please visit the journal websites at www.sfah.dk and www.arbetarhistoria.se.