Boktips mars 2012


Southwood, Ivor ; [översättning: Söderlind, Oskar], Prekaritet 2.0, Hägersten : Tankekraft, 2011, 137 s.

Som verkligheten ser ut idag, både på den avreglerade arbetsmarknaden och i samhällslivet, är det en speciell sorts mentalitet som premieras enligt Ivor Southwood. Det rör sig om flexibilitet och en ständig rörelse av arbetskraften vilket resulterar i korttidsanställningar och en allmänt osäker arbetstillvaro. Prekaritet 2.0 är skrivna utifrån Southwoods egna erfarenheter som arbetssökande. Titeln syftar till den prekära situation som jobbsökaren finner sig i då endast tillfällighetsanställningar står till buds.

Gregg, Melissa & Seigworth, Gregory J., The affect theory reader, Durham [N.C.] : Duke University Press, 2010, 402 s.

Detta är en samling av centrala teoretiker på ämnet affektteori; ett forskningsområde som defineras och tolkas av de cirka 20 medverkande. Affektteori kan i vid mening förstås som en förgrening av psykoanalys och vad som studeras är affekt. Det vill säga påverkan på en människas känsloliv och hur den påverkan motiverar oss till handling och förändrade relationer. Det är den omedvetna och dolda påverkan snarare än den öppna och medvetna som studeras. Boken innehåller bidrag av bland andra Lauren Berlant och Brian Massumi. Även en intervju med kulturteoretikern Lawrence Grossberg samt ett efterord av antropologen Kathleen Stewart.

Berlant, Lauren Gail, Cruel optimism, Durham [N.C.] : Duke University Press, 2011, 342 s.

Cruel optimism är det begrepp Lauren Berlant använder sig av för att förklara den sinnesstämning som har varit rådande sedan 1980-talet, föranlett av ett allmänt löfte om välstånd och personlig framgång. Människorna som detta löfte riktat sig till är de bosatta i kalla krigets och efterkrigstidens USA och Europa. Löftet har gått ut på det goda livet för alla, med arbete för alla samt politisk och social rättvisa och jämlikhet, vilket de liberala och kapitalistiska samhällsbyggena har haft svårt om inte omöjligt, att infria. Berlant använder sig av affekteoretiska samt estetiska förklaringsmodeller för hur människor uppfattar förändringar och det historiska nu, som de befinner sig i.

Rancière, Jacques [översättning: Rose, Julie], The politics of literature, Cambridge : Polity, 2011, 215 s.

Rancière syftar med titeln och detta verk, inte på författarens politik utan litteraturens egen politik. Det handlar med andra ord inte om författarens åskådliggörande av politiska strukturer genom litteraturen, utan om en koppling mellan politik som praktik och litteraturen som en tidsbunden konstform. Politik förstås i den mening som en kollektiv form och utförande, och litteratur som en historiskt bunden ”regime of the art of writing”.

Shackel, Paul A. [förord: Nassaney, Michael S.], The archaeology of American labor and working-class life, Gainesville : University Press of Florida, 2009, 136 s.

Paul Shackel vill med detta verk erbjuda ett alternativ till klassisk arbetesarkeologi, då hans verk inte fokuserar på den industriella teknologin och dess sociala och tekniska framgångar. Fokus är snarare på arbetare och arbetarklassliv under 1800-talet och tidiga 1900-talets USA. Verket är en översikt över ett antal (vid tryckningen av verket) pågående arkeologiska projekt som syftar till att rekonstruera relationerna mellan arbetare och kapitalet. Verket ingår i serien The American experience in archaeological perspective.

Thörnquist, Annette, Arbete och integration : ESF-projekt riktade till somalier och romer, Norrköping : Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO), Linköpings universitet, 2011, 62 s.

ESF (Europeiska Socialfonden) har i Sverige finansierat en rad arbetsmarknadsprojekt, riktade direkt till målgrupperna somalier och romer. En inte alldeles självklar eller lätt avgränsning. Att avgränsa två grupper på grund av etniskt ursprung går inte bara stick i stäv med svensk integrations- och arbetsmarknadspolitik som strävar mot generella lösningar, utan även emot ESF:s egna riktlinjer som är mer individbaserade. Studien har undersökt hur två projekt motiverat sin målgruppsindelning och konkret arbetat för att integrera deltagarna i arbetslivet. Verket ingår i serien Temagruppen integration i arbetslivet  (2011:6).

Cohen, Ronald D., Work and sing : a history of occupational and labor union songs in the United States, Crockett, CA : Carquinez Press, 2009, 190 s.

Ronald Cohen har tidigare skrivit en rad verk om amerikansk folkmusik. I den här volymen fokuserar han speciellt på den folkmusik som är sprungen ur arbete och arbetsförhållanden. Ämnet är arbetssånger, vars innehåll präglas av att det handlar om arbete och arbetserfarenheter. Urvalet av sånger är från 1700-talet fram till och med 1940 då fenomenet arbetarsånger började klinga av i USA. Material som Cohen koncentrerat sig på är samlingarna, dels de sånghäften som fackföreningarna publicerade, men även de samlingar som forskarna i inom forskningsområdet bistått med. Detta är historien om den sjungande och musicerande arbetarrörelsen i USA.

Lynch, Michael J. & Stretesky, Paul B. (red.), Radical and Marxist theories of crime, Farnham : Ashgate, 2011, 515 s.

Essäerna i detta verk tar upp hur radikal och marxistisk kriminologi ser på brott och brottsligt beteende. Teoriinriktningen representerar sedan 1960-talet en etablerad teoriinrikting och skiljer sig markant från den individinriktade konventionella kriminologin. Radikal och marxistisk kriminologi är inriktad på maktstrukturer och ojämlika förhållanden med speciellt klass som aspekt. ”Strukturella krafter” ses som något som påverkar alla, från individ- till statlig nivå. Synliggörandet av dessa är en av teoriinriktningens huvuduppdrag. Verket ingår i serien The library of essays in theoretical criminology.

Maul, Daniel, Human rights, development and decolonization : the International Labour Organization, 1940-70,  New York : Palgrave Macmillan, 2012, 412 s.

Daniel Maul presenterar i detta verk vilken betydelse som de internationella organisationerna har haft för att forma 1900-talshistorien. Den organisation som specifikt har studerats är ILO (International Labour Organization) under perioden 1940 till 1970. En period som även kan benämnas som avkolonialiseringsperioden. ILO bidrog till debatten som då rådde kring Europas utträde ur de koloniserade länderna och de spirande nya nationerna. Dessa två processer är nära sammanlänkade med frågan om de mänskliga rättigheterna.

Philip, George & Panizza, Francisco, Triumph of politics : the return of the left in Venezuela, Bolivia and Ecuador, Cambridge : Polity Press, 2011, 224 s.

Tre radikala regimer i Latinamerika ställs här gentemot varandra i en analys av den latinamerikanska vänstern. Fokus är 2000-talets socialism, formulerad av de tre ländernas presidenter; Hugo Chávez, Evo Morales och Rafael Correa, med en historisk kontext till de begrepp som står den latinamerikanska vänstern nära: ekonomisk nationalism, anti-imperialism och populism.

Li, Mingjiang, Mao’s China and the Sino-Soviet split : ideological dilemma, London : Routledge, 2012,  211 s.

Den sino-sovjetiska brytningen under 1960-talet var en av de stora händelserna under kalla kriget. Detta verk ämnar svara på varför denna brytning skedde, i en allians som annars spåddes vara för evigt. Frågorna har sett ungefär likadana ut sedan brytningen även om både nytt material och nya forskningsrön har tillkommit. Debatten är däremot långt ifrån avklarad, och med detta verk har ytterligare material uppdagats genom tidigare hemligstämplade dokument från det kinesiska utrikesministeriet. Mingjiang Li närmar sig frågan genom att studera relationen mellan ideologi och utrikespolitik. Verket ingår i serien Routledge contemporary China series.