Boktips maj 2012


Azzellini, Dario, Partizipation, Arbeiterkontrolle und die Commune : bewegungen und soziale Transformation am Beispiel Venezuela / Dario Azzellini, Hamburg : VSA, 2010, 404 s.

Social förändring står på agenda i den internationella debatten, och frågor som rör demokrati, socialism och deltagande gör sig väldigt starkt påminda i Latinamerika. Den efterfrågade förändringen ska gärna gå fort, och socialism ses som ett omvälvande revolutionsredskap snarare än en social process. Dario Azzelini har studerat Venezuela, som ett exempel på en stat som (alltsedan 1999 då Chávez tog makten) ansetts av vissa vara ett socialistiskt drömprojekt som lyfts fram jämte paradord såsom just ”deltagande” och ”demokrati”. Azzellini påvisar däremot konflikterna som uppstått mellan konstituerande och konstituerad makt, och frågar sig hur en ny samhällsmodell kan skapas utifrån de förutsättningarna.

Latuff, Carlos ( red: Andersen, Ivar), Latuff : med pennan som vapen / Stockholm : Verbal förlag, 2011, 125 s.

Politisk satir rostar aldrig, om än den kan vara tidsbunden. Den brasilianska satirikern Carlos Latuff har under cirka 10 år skildrat och häcklat både USA:s och Israels krigsföring samt överheten i stort, ett urval av dessa teckningar har nu samlats till en bok. Urvalet har gjorts av Ivar Andersen och även kommenterats av Latuff i inledningen. Läs exempelvis hur han bidrog till den arabiska våren genom att tillgängliggöra sina teckningar via twitter. ”Jag ser mig själv som en infanterist”, kommenterar Latuff, och vidhåller att hans material ska även fortsättningsvis tillgängliggöras under en copyleftlicens vilket innebär att vem som helst får använda och sprida, till och med tjäna pengar på hans verk. Förutsatt att de inte hävdar upphovsrätt till materialet (citat från opaginerad inledning).

Lindio-McGovern, Ligaya, Globalization, labor export and resistance : a study of Filipino migrant domestic workers in global cities /Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2011, 193 s.

Detta är en studie av filippinska migrerande hushållsarbetare med bakgrund av den ökade globaliserade arbetskraften. Verket är en slagkraftig inlaga i debatten kring nyliberala staters återskapande och bibehållning av de främsta ojämlikhetsfaktorerna: klass, kön och etnicitet. Filippinerna har som stat hårt implementeras av nyliberala tankegångar, och arbetskraften står som en stor exportkälla. Kvinnorna som utgör den huvudsakliga delen av den exploaterade och exporterade arbetskraften är i sig en del av en större väv som syftar till att bibehålla den globala kapitalismens könsuppdelning. Nyliberal globalisering verkar för transnationell kapitalfördelning men slår hårt mot de fattiga. Lindio-McGovern menar däremot att ett sätt att motverka de negativa effekterna och försöka förstå den komplexitet som globalisering utgör, är att undersöka vad som sker inom nationer där nyliberala tankegångar fått fotfäste. Vilken typ av motstånd genereras ? Verket utgör del 32 i serien Rethinking globalizations.

McTaggart, Ursula, Guerrillas in the industrial jungle : radicalism’s primitive and industrial rhetoric / Albany : State University of New York Press, 2011, 247 s.

Hur ser radikalismens historia ut i  Förenta staterna? Ursula McTaggart har lyft fram speciellt den politiska aktivism som förespråkades av Black Panther Party, the League of Revolutionary Black Workers, the International Socialists, the Socialist Workers Party och 2000-talets anarkister. Hon har jämfört dessa grupperingar och analyserats deras retoriska presentationssätt jämte afroamerikansk litteratur under samma tidsperioder. Hon har därigenom funnit att de olika skriftliga presentationerna bär på en dubbelhet då de inte bara uppmuntrar till aktivism utan även bär på en kritik gentemot aktivister utifrån etiska grundvalar.

Pihlblad, Anders, Ett partis fall och uppgång : berättelsen om de nya moderaterna / Stockholm : Natur & kultur, 2012, 335 s.

Detta är ett verk om hur ett parti reste sig från ett rungande nederlag i valet 2002 och sedan efter oändliga turer reste sig och banade väg för en ny politik. De nya moderaterna kom att slå Socialdemokraterna och kom att kalla sig Det Nya arbetarpartiet. Politik skrevs om och den svenska ekonomin kom att ändras. För all framtid? I Pihlblads bok är det turerna bakom kulisserna, vad som föranledde alliansen och det politiska spelet som står i fokus. Bokens källmaterial består av en stor rad intervjuer som var med under De nya moderaternas första vacklande tid och fram till framgången. Läs om trollkarlen Anders Borg som talade om att ”ta ansvar även under goda tider” (s. 93).

Skidelsky, Robert Jacob Alexander (förord: Appelqvist, Örjan; översättning:  Kumm, Björn) Keynes : mästarens återkomst / Stockholm : Karneval, 2011, – 269 s.

John Maynard Keynes; varför är hans idéer fortfarande relevanta idag? Robert Skidelskys bok Keynes. The Return of the Master (2009) har nu kommit på svenska och ger Keynes’ teorier en giltighet även för 2000-talets ekonomiska kris. Skidelsky beskriver hur en modern keynesiaism skulle kunna se ut och åberopar Keynes grundtankegång om att den fria marknaden aldrig kan balanseras genom sig själva, utan endast genom aktivt statligt inflytande. Efter 1930-talet kom Keynes att renodla sina tankegångar och att starkt att influera synen på ekonomisk historia i decennier efteråt. Efter 2008-2009 års ekonomiska krisläge är keynesiaismen kanske mer aktuellt än någonsin. De år som nyliberalismens tankegångar har fått råda från 1970-talet och framåt har präglats av lägre tillväxt och ökade klasskillnader. Tvärtom än vad som rådde under keynesiasmens så kallade guldålder: 1950-talet fram till tidiga 1970-talet.

Standing, Guy, The precariat : the new dangerous class / London : Bloomsbury Academic, 2011, 198 s.

Den nya klassen som prekariatet utgör: de utan fasta anställningar och en allmän rörlighet på arbetsmarknaden, hotar samhällets stabilitet enligt Guy Standing. De prekära anställningar har medfört en klass som inte bara delar arbetslivet i de som har fast anställning och de som har osäkra anställningsförhållanden. De  prekära anställningar delar även prekariatet den utgör del av. De prekära anställningarna fortsätter att öka i antal och utgör själva kärnan i den nya moderna globala arbetsmarknaden. Den prekära klassen riskerar däremot att bli ett missnöjesgrogrund utan dess like. Det inte bara slår avgrundsklyftor mellan invandrare och inhemska arbetare, det riskerar dessutom att slå ut grupper som saknar naturligt skydd och stöd i samhället, däribland invandrare med bristande språkfärdigheter, icke fackligt anslutna. Risken att agera grogrund för politisk extremism är dessutom överhängande. Hur ser då det ”Good Society” ut som Standing talar om?

Katz, Daniel, All together different : Yiddish Socialists, garment workers, and the Labor roots of multiculturalism / New York : New York University Press, 2011, 298 s.

Under depressionens tidiga skede organiserade ILGWU (the International Ladies Garment Workers Union) svarta och spansktalande arbetare i vad som kom att beskrivas som ett brett program av utbildning, kultur och samhällsengagemang. De flesta av dessa fackliga ledare var kvinnor som arbetade aktivt med att integrera de etniskt blandade fackföreningarna. Daniel Katz undersöker i sitt verk hur speciellt de fackligt anslutna judiska immigranterna i ILGWU kom att inspirera till vad han kallar “mutual culturalism”. Snarare än att klassfrågan är underordnad de etniska identiteten, menar Katz att den jiddischa socialismen föranledde en medvetenhet och tillvägagångssätt att förena frågorna om klass och etnicitet. De judiska intellektuellas vision om en klassbaserad revolution omfattande alla arbetare oavsett etnicitet. Verket ingår i Goldstein-Goren series in American Jewish history.

Zandy, Janet (red. & introduktion), Calling home : working-class women’s writings : an anthology / New Brunswick : Rutgers University Press, 1990,  366 s.

Janet Zandy, professor i språk och litteratur vid Rochester Institute of Technology, står här som redaktör för en antologi om och med arbetarkvinnors skrivande. Zandys mål med antologin är tydligt, då hon redan i introduktionen slår fast att hon själv skriver med dubbelt perspektiv. Dels från sin uppväxt i arbetarklassen, men även från det privilegierade ställning som den utbildade medelklassen utgör. hennes mål är även att sammanfoga de två för att möjliggöra en arena där arbetarklasskvinnornas liv och berättelser kan synas och höras.

Kanarp, Loka & Edenborg, Carl-Michael [förord: Hirdman, Yvonne], Alltid på plats alltid på språng : kvinnor i ABF / Stockholm : Bokförlaget Atlas, 2012, 105 s.

I år (2012) fyller Arbetarnas bildningsförbund 100 år; en organisation mest känd under förkortningen ABF. Denna 100-årshyllning riktar sig framförallt till rörelsens kvinnor. De som ofta lite i skymundan stått för allt från det som allt som oftast benämns som  markservice,. De som agerade och arbetade som cirkelledare, studiesekreterare, verksamhetsledare och ombudsmän. Loka Kanarp står för de fina illustrationerna och Carl-Michael Edenborg har intervjuat och sammanställt otaliga historier till ett manus som illustrationerna vilar emot. Förordet är författat av Yvonne Hirdman. ”Nu när det snart bara är kvinnor kvar som läser böcker. Som går på teater. Som lånar böcker. Som bär upp kulturen. Bildningen. Tänk om de vetat det, de första.” (ur Yvonne Hirdmans förord, s. 21.).