Boktips februari 2013


Prashad, Vijay, The poorer nations : a possible history of the global South / London : Verso, 2012, 292 s.

Prashad visar i denna bok upp det nyliberala projektet som genomfört av världens rika nationer och deras eliter och riktat mot världens fattiga nationer genom en kombination av militär och ekonomisk kraft. Ytterst medvetet har detta projekt, många gånger med hjälp av utvecklingsländernas egna eliter, sökt knäcka det som Prashad kallar Tredjevärlden-projektet, de fattigare nationernas försök att etablera en självständig politisk och ekonomisk grund med utgångspunkt från de egna nationernas utveckling. Prashad visar även på hur greppet om de fattiga nationerna håller på att lossna och att en medveten kamp börjat skapa utrymme för en annan utveckling. Boken kan med fördel läsas i kombination med ett av Prashads tidigare verk: The darker nations, utgiven på svenska med titeln När bojorna brast : historien om Tredje världens segrar och nederlag (Leopard förlag, 2010).

Docherty, James C. & Velden, Sjaak van der, Historical dictionary of organized labor / Lanham : Scarecrow Press, 2012, 448 s.

Detta är den tredje upplagan av ett uppslagsverk i ett band, som, som det formuleras i en inledning, ”är en introduktion och en inbjudan till ett studium av den organiserade arbetarrörelsen”, ett verk som grundar sig på ”vad den organiserade arbetarrörelsen har gjort eller försökt att göra och inte på vad den borde ha varit” (xv). Verket försöker dels göra ämnet så klart och lättfattligt som möjligt, dels visa upp den mångfald av forskning som existerar inom området och dels och slutligen ge ämnet en internationell vinkling. Verkets uppslagstermer utgöres av bland annat nationer (Sweden, Burkina Faso … ), personer (ett fåtal), organisationer ( International Conference of Labour and Social History, Trade Union Cofederation of Arab Maghreb Workers … ) och begrepp (Race and ethnicity, Equal pay for equal work … ).

Friberg, Anna, Demokrati bortom politiken : en begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919-1939 / Stockholm : Atlas, 2013, 314 s.

Boken skildrar hur begreppet demokrati brukats och definierats i SAP:s officiella retorik. Grunden vilar på artiklar i tidskriften Tiden, tidningen Socialdemokraten och kongress- och riksdagstryck. Frågan som ställs är: Vad säger SAP:s användning av begreppet demokrati om förhållandet mellan partiets utveckling och samhällets politiska och sociala utveckling i allmänhet. Studien visar att nya omständigheter kräver nya argument och reviderade koncept. Boken är en doktorsavhandling framlagd vid Humanistiska fakulteten vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Christiansen, Samantha & Scarlett, Zachary A. (red.), The third world in the global 1960s /New York : Berghahn, 2013, 223 s.

Verket inrymmer ett dussin fallstudier om allt från Naxaliternas revolutionära rörelse till afrikanska studentuppror. Gemensamt för studierna är, att de alla undersöker hur radikala rörelser i den så kallade tredje världen hörde samman med det globala sociala engagemanget under åren kring 1968. Som bidrag till forskningen om denna tidsperiod är boken oerhört uppslagsrik, då den till skillnad från flertalet tidigare studier fokuserar på ”den tredje världen” (utan att för den skull förhålla sig snävt eller oproblematisk till begreppet som sådant). Genom att lyfta upp och belysa ofta förbisedda händelser, strävanden och konflikter är avsikten istället att synliggöra historiska sammanhang som når långt utanför det lokalas gränser.

Franks, Benjamin & Wilson, Matthew (red.), Anarchism and moral philosophy / Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010, 248 s.

Som framgår av titeln behandlar denna essäsamling anarkismens moralfilosofiska aspekter. De elva bidragande författarna närmar sig emellertid ämnet från en lång rad infallsvinklar. Mellan pärmarna trängs såväl kontinental som analytisk filosofi, och boken i sin helhet kan därför närmast liknas vid en perspektivrik diskussion om anarkismens utmaningar i vår tid och framöver. Till dessa utmaningar hör, vilket flera författare återkommer till, behovet av att minska klyftan mellan gräsrötter och akademiker, samt att få teori och handling att samverka.

anarchists often fail to recognise the degree to which to think (in a critically reflective manner) is to act (to engage with the world). Thinking is not disengagement, even if it is insufficient engagement. (s. 21)