Boktips april 2013


Thörn, Håkan, Stad i rörelse : stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania / Stockholm : Atlas, 2013, 496 s.

Under 1960-talet revs stora delar av Göteborgs innerstad, vilket bland annat innebar att en rad äldre arbetarstadsdelar (Masthugget, Olskroken, Landala … ) jämnades med marken. Vid ingången till 1970-talet hade rivningsmaskinerna nått stadsdelen Haga, men nu möttes de av protester och ockupationer. En liknande utveckling kan ses i många europeiska städer under denna tid. Så även i Köpenhamn, där den första husockupationen kan dateras till 1963 och där ett gammalt militärområde i den centralt belägna arbetarstadsdelen Christiania ockuperas i protest mot en planerad rivning. I båda stadsdelarna växte det parallellt med motståndet mot rivningarna fram en omfattande alternativkultur. En fråga som Thörn ställer är: Varför finns Christiania kvar som ett rum för urban alternativkultur medan Haga i dag är ett gentrifierat innerstadsområde?

Kucher, Katarina, Thum, Gregor & Urbansky, Sören (red.), Stille Revolutionen : die Neuformierung der Welt seit 1989 / Frankfurt : Campus, 2013, 250 s.

Året 1989 är en vattendelare i världshistorien och står som en markör för de kommunistiska regimernas sammanbrott i Östeuropa och östblockets upplösning. I den tidigare tvådelade världen hade, som en av antologins bidragsgivare skriver, två olika människosorter uppstått, som skilde sig åt inte minst utåt – olika glasögon, annorlunda gester, hållning, mat, dryck och kläder, olika samtalsämnen, annorlunda skämt; två olika sätt att förhålla sig till det mesta. Två personlighetstyper varav den ena upplöses, förklaras av noll värde, när två världar skall bli en och samma. Antologin försöker greppa det som skedde därefter genom en mångfald av olika ingångsvinklar.

Caffentzis, George, In letters of blood and fire : work, machines, and the crisis of capitalism / Oakland : PM Press, 2013, 288 s.

George Caffentzis är en filosofiprofessor som engagerat sig som tänkare och aktivist i en lång rad vänsteraktioner och –rörelser under det senaste halvseklet. Då en etikett tenderar att bli satt på var och en, har Caffentzis ibland givits etiketten ”autonom marxist”. Boken utgör en samling av artiklar skrivna i olika sammanhang. Titeln hänsyftar på ett uttalande av Karl Marx där han hävdar att det inte går att beskriva kapitalismens ursprung utan att ta till bokstäver av blod och eld. Caffentzis menar att detta även gäller för dagens kapitalism – trots allt tal om att en ny teknologi och en samarbetsskapande globalisering skulle skapa en ”mildare” kapitalism visar utvecklingen i grund och botten på motsatsen: att kapitalismens utveckling inte heller den kan beskrivas utan bokstäver doppade i blod och eld.

Streeby, Shelley, Radical sensations : world movements, violence, and visual culture / Durham : Duke University Press, 2013, 328 s.

Som Shelley Streeby pekar på förändrades USA:s roll i världen under den tid som hennes bok behandlar, 1886-1927. Det byggs ett imperium och i kölvattnet ökar det statliga våldet. Streeby visar på det nära samarbetet mellan staten och det lokala näringslivet under rättegången mot och avrättningen av anarkisterna i Haymarket 1886 och samarbetet mellan amerikanska investerare i Mexiko och statsmakterna i Mexiko och USA, ett samarbete som även leder till förföljelse av oppositionella i själva USA. De etablerade massmedierna hyllar det som pågår i förskönande ordalag och sprider samtidigt skräckpropaganda rörande amerikanska och mexikanska oppositionella. Streeby lyfter fram det arbete som bedrivs av oppositionella radikaler för att motverka denna bild av världen, denna propaganda. Det handlar om den utökade påverkan av människor, inte minst känslomässigt, som väcks av en massmedial revolution, inte minst på det visuella området. Om striden om sättet att se och förstå. Perspektivet är transnationellt.

Langhorst, Johanna, Förortshat / Stockholm : Ordfront, 2013, 287 s.

”Ska man tro medierna råder det solförmörkelse i Tensta medan resten av Stockholm har vackert väder”. (s. 124)

Johanna Langhorst, vanligtvis verksam som radioproducent, reporter och dokumentärmakare, älskar Tensta – en förort som hon under 17 års tid var bosatt i innan hon flyttade därifrån till Farsta. På bokens första sidor beskriver hon den sorg och skam hon kände över att lämna sin gamla hemort och den speciella gemenskap som utvecklats mellan dess invånare bakom sig. Hon hade blivit en svikare, någon som gett kritikerna rätt. Utöver att vara en personlig kärleksförklaring till Tensta och ett ilsket angrepp på vår tids social- och bostadspolitik är Förortshat ett reportage som låter andra, tidigare ohörda röster komma till tals. Boken fungerar därför som en utmärkt motbild till den gängse mediebilden av förortslivet som något farligt och otryggt, samtidigt som den finner alternativa sätt att förklara orsakerna till att Stockholm är en av Europas mest segregerade städer.

Desan, Suzanne, Hunt, Lynn & Nelson, William Max, The French Revolution in Global Perspective / Ithaca : Cornell University Press, 2013, 236 s.

Ingen kommer undan den franska revolutionen, den hör utan tvekan till en avgörande händelse i världshistorien och har av den anledningen aldrig upphört att vara av forskningsintresse. Att revolutionen kom att få en vittomfattande verkan har konstaterats många gånger tidigare men besynnerligt nog, menar denna antologis redaktörer, har dess orsaker sällan sökts på annat än nationell nivå. Vad som håller de elva bidragen i denna antologi samman är just ambitionen att förstå den franska revolutionen som en del av den begynnande moderna globaliseringen genom att i en vidare bemärkelse belysa dåtida sociala, ekonomiska och kulturella utbyten, motsättningar och sammanhang.

Price, Wayne, The value of radical theory : an anarchist’s introduction to Marx’s critique of political economy / Edinburgh : AK Press, 2013, 189 s.

Allt sedan 1800-talet har motsättningarna mellan marxistiskt och anarkistiskt tänkande varit påtagliga, något som tydliggjordes inte minst i antagonismen mellan förgrundsgestalter som Marx själv och Michail Bakunin. Teoretikern och aktivisten Wayne Price beskriver sig själv som en anarkist men visar här, precis som han gjort i tidigare verk såsom The abolition of the state : anarchist & Marxist perspectives en tydlig respekt för Marx kapitalismkritik. Kan anarkister lära sig något av Marx inför framtiden? är en central fråga i denna bok, som förutom att redogöra för huvuddragen i Kapitalet och Grundrisse även problematiserar dessa utifrån en anarkistisk grundsyn.