Brunnsvik i våra samlingar


Brunnsviks folkhögskola är Sveriges äldsta rörelsefolkhögskola. Skolan är bara fyra år yngre än Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Redan i början av sin existens kom skolan att förknippas med arbetarrörelsen, med sitt uttalade mål att vara ”arbetarrörelsens kunskapsnav för lärande, utveckling och förändring”. Skolan fick också snart rykte om sig att vara arbetarrörelsens kulturella och ideologiska flaggskepp. Det är också platsen där Arbetarnas bildningsförbund, ABF, bildades.

Not: Sedan denna artikel skrevs juni 2013, har det nu ett år senare (juni 2014) kommit till vår kännedom att Brunnsviksskolans huvudman ABF Nordöstra Storstockholm, har gått i konkurs. Centrala ABF:s förbundsledning har tills vidare tagit över ansvaret.

Brunnsviks folkhögskola

Sveriges äldsta rörelsefolkhögskola, grundades 1906 av Karl-Erik Forsslund, Gustaf Ankarcrona och Uno Stadius. Har alltsedan dess varit starkt förknippad med arbetarrörelsen. Huvudmän för folkhögskolan var fram till 1 juli 2009 ABF och LO tillsammans. Därefter avvecklade den centrala fackliga organisationen sitt engagemang och ABF Nordöstra Storstockholm tog över verksamheten. Verksamheten flyttades 2013 från Ludvika kommun till Borlänge. 2014 tog ABF centralt över verksamheten.

Huvudinriktningen för verksamheten för Brunnsvik var från starten att bilda medborgare och senare framförallt arbetare. 1912 bildades ABF på Brunnsvik efter initiativ av Rickard Sandler, då verksam lärare på skolan. 1929 bildades en LO-skola på Brunnsvik, en verksamhet som däremot lades ned 1995. Fram till nedläggningen av Brunnsvik hade skolan Sveriges största folkhögskolebibliotek.

Sedan 1991 har skolan delat ut ett pris, Brunnsviksstipendium till den författare som fått Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris.

Många är de kulturpersonligheter och författare har varit knutna till Brunnsvik på olika sätt genom åren: Dan Andersson, Harry Blomberg, Rut Berggren, Ragnar Jändel, Helmer Grundström, Stig Sjödin, Marit Paulsen, Teddy Gummerus, Birger Vikström, Karl Östman och många fler. Alla välkända namn inom arbetarrörelsen.

Brunnsviks betydelse för arbetarrörelsen, folkbildningen och den svenska välfärdsstatens framväxt är väl känd och dokumenterad. Många personer har varit elever på Brunnsvik, kanske både i LO-skolans och/eller i folkhögskolans regi. Allt detta finns dokumenterat i våra samlingar sedan lång tid tillbaka.

Det är så gott som uteslutande med stöd från arbetarrörelsens organisationer som skolan har kunnat bedriva sin verksamhet, i princip ända fram till idag. Mellan åren 1929-1995 hade LO även en särskild LO-skola på Brunnsvik. LO:s fackliga utbildningar bedrevs sedan i folkhögskolans regi.

Flytten av Brunnsvik

Den starka knytningen till arbetarrörelsen gör att Brunnsviks folkhögskola alltid har varit viktig för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek – och därför måste flytten av skolan också speglas i våra samlingar.

Länge ansvarade skolan själv för sitt arkiv och sina samlingar, men i samband med de olika förändringarna i huvudmannaskap, omorganisationerna och de andra omstruktureringarna som gjorts på skolan, har skolans arkivmaterial och fotosamlingar successivt förts över till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Detta har skett helt i samråd med skolans huvudmän.

Överflyttning av material till ARAB

En mer systematisk överflyttning startade 2008, den senaste hämtningen av material skedde i juni 2013. Det har rört sig om det material som skolans huvudmän har valt att deponera hos oss. I de senaste accessionerna  ingår några verk ur  äldre boksamlingar. Dessa kommer att bli värdefulla komplement till vår egen institutions bibliotek.

I vårt biblioteksbestånd har vi annars sedan länge haft de flesta boktitlarna som ingår i de äldre boksamlingarna på Brunnsvik. Det har aldrig varit aktuellt att flytta något ur skolans bibliotek till oss eftersom ABF Nordöstra Storstockholm har beslutat att skolans bibliotek flyttar med dit skolan flyttar. Mängder med flyttlådor har transporterats från Brunnsvik till våra magasin i Grängesberg och i Flemingsberg. Omräknat i hyllmeter har vi närmare 200 hyllmeter Brunnsviksmaterial hos oss.

ARAB:s roll som kunskapskälla

Att systematiskt och proaktivt bevaka den här typen av förändringar i samhället i allmänhet och inom arbetarrörelsens områden i synnerhet, är något som är självklart för oss som arbetar på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det ingår naturligtvis också i vårt uppdrag och är helt i linje med första paragrafen i våra stadgar: institutionens uppgift är att samla, vårda och förteckna dels ur arkivsynpunkt väsentliga protokoll och andra handlingar från de svenska arbetarorganisationerna, dels litteratur och annat material om arbetarrörelsens historia och idéutveckling.

Ju mer samhället förändras och omorganiseras, desto viktigare blir uppgiften för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek att kunna fungera som den plats dit man kan komma för att söka kunskap och forska – med egna ögon och öron läsa och uppleva – hur verksamheter, organisationer och rörelser har växt fram och fortsätter att växa i arbetarrörelsens dåtid och samtid.

Se nedan ett bildspel med bilder från Brunnsvik

Vad finns om Brunnsvik i våra samlingar?

Brunnsviks betydelse för arbetarrörelsen, folkbildningen och den svenska välfärdsstatens framväxt är välkänd och dokumenterad. Många personer knutna till arbetarrörelsen har varit elever på Brunnsvik. I våra samlingar kan man finna många bevis för detta och mycket finns att hitta både i bibliotekskatalogen och i arkivkatalogen.

Arkiv från Brunnsvik i våra samlingar

Sedan 2008 har Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek systematiskt tagit emot material från Brunnsviks folkhögskola. Det är framförallt materialet i skolans arkiv som Brunnsviksskolan dåvarande huvudman ABF Nordöstra Storstockholm valde att deponera hos oss. I arkivet finns flera olika arkivbildare, men de största och de viktigaste är Brunnsviks folkhögskola med start 1906, LO-skolan med start 1929 samt Brunnsvikarnas förbund. I Brunnsvik har även en del mindre arkivbildare funnits, till exempel Brunnsviks folkhögskolas byggnadsaktiebolag, Kommunistiska elevgruppen på Brunnsvik, Nykterhetsgruppen, Elevhushållet, Socialdemokratiska gruppen, SSU-gruppen, Fackklubbar samt Brunnsvikarnas vänner.

Arkivmaterialet befinner sig för närvarande i vår depå Jakobina, i Grängesberg. Arbetet med materialet avstannar inte i och med att materialet har flyttat till oss. Ett omfattande arbete är påbörjat med att ordna och förteckna allt det material som ännu inte är ordnat. Den del av arkivet som spänner över tidsperioden 1906-1970-talet har blivit förtecknat. Här speglar handlingarna på ett utmärkt vis skolans historia: allt från protokoll, korrespondens, kurshandlingar, räkenskaper, tidningsklipp och mycket annat.

Enbart fotosamlingen i Brunnsviks arkiv ryms på totalt cirka 20 hyllmeter, där finns mängder med fotografier – och även fotoalbum – som avbildar många kursdeltagarna som gått på skolan under årens lopp.

Brunnsviks bibliotek

Folkhögskolans bibliotek har länge varit landets största folkhögskolebibliotek och där samlades arbetarlitteratur och litteratur nära förknippad med Brunnsviks historia. När ABF Nordöstra Storstockholm beslutade att skolan skulle flytta gjorde man klart att biblioteket skulle flytta dit skolan flyttade.

På skolan fanns även några boksamlingar efter privatpersoner, bland annat Gunnar Hirdman och Ivan Oljelund. Detta rör sig med andra ord inte om bibliotekets böcker. Många verk ur dessa boksamlingar kommer nu att bli värdefulla komplement till vår egen institutions bibliotek, som annars sedan länge har haft de flesta av de boktitlar som ingick i dessa boksamlingar. Böckerna som vi nu har fått till vårt bibliotek är framförallt förstahandsupplagor av arbetarförfattare.