Boktips september 2013


Anne Meis Knupfer, Food co-ops in America : communities, Consumption, and Economic Democracy /Ithaca : Cornell University Press, 2013,  273 s.

Matkonsumenter blir alltmer medvetna om den mat som köpes och ätes – var kommer den ifrån och hur har den odlats? Som en följd av detta har konsumenterna i allt högre utsträckning sökt sig till organisk mat, och börjat att köpa när- och lokalodlat. Att ingå eller att starta matkooperativ (food cooperatives) är ett led i denna medvetenhet om vad mat är och var den kommer ifrån. Matkooperativ som sådana, är däremot ingen ny företeelse, utan går jämte  två sekel av konsumtionshistoria. Vad det handlar om i klartext, är butiker som är kollektivt ägda och som genom demokratiska beslut styrs och vars produktutbud väljs i enlighet med vissa principer. Knupfler har i det här verket studerat vilka underliggande ekonomiska och demokratiska aspekter och/eller ideal som ligger till grund för matkooperativ och vilka möjligheter det finns att förändra kosthållningen samt människors sätt att konsumera. Vilka andra ”ringar på vattnet” kan matkooperativ dessutom ge när det gäller social, miljömässig eller politisk förändring?

Mintz, Frank, Anarchism and workers’ self-management in revolutionary Spain / Oakland : AK Press, 2013, 327 s.

I skarven mellan 1960- och 70-talet utkom ett antal texter vilka bröt mot den då sedan decennier tillbaka etablerade historieskrivningen rörande den spanska revolutionen och det därpå följande inbördeskriget. Noam Chomskys essä Objectivety and liberal scholarship och Frank Mintz L’autogestion dans l’Espagne révolutionnaire var två portalverk inom en alltsedan dess växande litteratur om de spanska anarkosyndikalisternas roll i tidernas mest storskaliga experiment i självförvaltning och arbetarkontroll. Genom förlaget AK Press når det sistnämnda verket nu för första gången en engelskspråkig läsekrets. Mintz uppehåller sig här vid frågor om hur den spontana kollektiviseringen under några år i slutet på 1930-talet kunde anta sådana proportioner, hur den utvecklades och organiserades – och inte minst vad för slags sociala mål som faktiskt uppnåddes och vilka konsekvenser dessa fick. Trots att originaltexten har över fyrtio år på nacken är det en utökad och sorgfälligt omarbetad utgåva som här presenteras för en ny generation läsare.

Wieder, Alan, Ruth First and Joe Slovo in the War against Apartheid / New York : Monthly Review Press, 2013, 390 s.

Det äkta paret Ruth First (1925-1982) och Joe Slovo (1926-1995) hörde till antiapartheidrörelsens mer namnkunniga aktivister. Medan First främst gjorde sig obekväm som agitator bidrog Slovo bland annat till att organisera ANC:s väpnade gren Umkhonto we Sizwe. I den sydafrikanska polisstatens ögon betraktades de tidigt som samhällsfiender och tvingades därför att spendera stora delar av sina liv i fängelse eller i exil. Förutom att referera till ett rikt källmaterial låter Alan Wieder, enligt oral history-traditionen, även ett flertal röster berätta om dessa två fascinerande personer och den tid under vilken de kämpade för sina svarta medmänniskors rättigheter. Boken utgör den första omfattande levnadsteckningen över Ruth First och Joe Slovo och är tänkt att såväl upplysa som inspirera läsaren, eller som Wieder själv skriver:

[…]to keep Ruth and Joe’s names, values, and actions alive in South Africa and throughout the world. Although both people clearly had flaws, the spirit of each of their positions in the struggle against apartheid is sorely necessary in the current struggle for social justice. (s. 355)

Annette Thörnquist, Mångfaldens marknad och arbetets villkor : om följder av kundval (LOV) i hemtjänsten / Lund : Lunds univ., Work, Technology and Social Change, 2013, 98 s. (Arbetsliv i omvandling ; 2013:2)

Som det står skrivet i denna boks förord har den svenska välfärdssektorn blivit alltmer konkurrensutsatt under de senaste decennierna. Detta faktum har debatterats, men vilken effekt förhållandet har haft och har för de som arbetar i denna sektor har sällan kommit upp till ytan. Med utgångspunkt i den sociala hemtjänsten, och då särskilt det system för kundval (LOV) som kommit att härska här, vill boken lyfta fram personalens arbets- och anställningsvillkor. Inte minst bokens allra sista passus kan vara värd att fundera över:

Kundens/brukarens intressen har närmast blivit till ett mantra i genomförandet av LOV-reformen. Perspektivet måste dock vidgas till att omfatta också personalens intressen i form av goda arbetsvillkor. Utan detta bredare perspektiv kan kundvalssystemet som styr- och organisationsform inom hemtjänsten inte bli hållbart och bidra till återväxten av arbetskraft. (s. 83)

Amar, Paul & Prashad, Vijay (red.), Dispatches from the Arab spring : understanding the new Middle East / Minneapolis : Univ. of Minnesota Press, 2013, xiii, 391 s.

Arabiska våren – en mängd och ett myller av uppror och revolutioner som rullade över, och fortsätter rulla, över arabländerna och mellanöstern med oerhörd kraft och fart och frigjorde frihetslängtan, energier, glädje … för att i vissa fall, och kanske bara temporärt, landa i frustration och hamna på avvägar. Denna bok är dels en genomgång av de omvälvande händelserna och dels en balansräkning (var står vi nu?). Fjorton författare, alla med stark koppling till regionen, bidrar med artiklar om fjorton olika länder, Tunisien, Egypten, Jemen, Saudiarabien, Syrien…