Boktips augusti 2014


Dan Hancox, The village against the world / London : Verso, 2014, 240 s.

Marinaleda är en liten by med i runda tal 2.800 invånare, belägen 10 mil öster om Sevilla i Andalusien, Spanien. Vid Francos död 1975 befann sig den största delen av Andalusien i ett utblottat skick. Medan många kämpade om makten i Madrid, gick denna lilla fattiga by, där de flesta var jordlösa säsongsarbetare utan lönearbete tio månader om året, sin egen väg.  Byborna bildade ett politiskt parti och en fackförening och påbörjade en kamp för jord och frihet. Under mer än ett decennium bedrev de en envis kamp, som bland annat inkluderade ockupationer av flygplatser, järnvägsstationer, myndighetslokaler och palats, demonstrationer och hungerstrejker, för vilket de blev misshandlade och arresterade. 1991 gav till sist staten upp och gav dem jord som fram till dess tillhört en av Spaniens äldsta och rikaste adelsfamiljer.  I byn växte en icke-fiktiv utopi fram och när finanskrisen fick Spanien att vackla, riktade alltfler sina blickar mot den lilla byn. Dan Hancox åker dit för att komma denna utopi nära. Han intervjuar byborna, deltar i deras fester och arbete och skriver en bok som andas respekt. ”Vi har lärt oss att det räcker inte med att definiera Utopia eller att bekämpa de reaktionära krafterna”, sade byns borgmästare Juan Manuel Sánchez Gordillo 1980. ”Vi måste bygga det här och nu; sten för sten, tålmodigt men envist, tills vi kan göra de gamla drömmarna verkliga:  bröd för alla, frihet bland medborgare, och kultur; och för att kunna hävda ordet ’fred’ med respekt. Vi tror på allvar att det inte finns någon framtid som inte byggs här och nu.”

Michael Schneider, In der Kriegsgesellschaft : Arbeiter und Arbeiterbewegung 1939 bis 1945 / Bonn : Dietz, 2014, 1509 s. : ill.

Denna bok är indelad i tre delar. Den första delen skildrar hur den nationalsocialistiska staten strävar efter att knyta upp och kontrollera arbetskraften för att kunna utnyttja den, mobilisera den, i enlighet med sina syften.  Detta sker genom våld, men inte enbart. Det byggs även upp ett socialförsäkringssystem vars yttersta syfte är att knyta arbetskraften närmare intill sig. Michael Schneider använder här det intressanta uttrycket ”Fürsorgediktatur”, omsorgsdiktatur. Del 2 har titeln Arbeiterleben im Krieg och speglar förutom det rena arbetslivet och förhållandena på arbetsplatserna även livet utanför dessa arbetsplatser, vardagslivet och fritiden. Del 3 har getts titeln Politischer Widerstand: Arbeiterbewegung in Exil und Illegalität och kan sägas skildra den stora del av arbetskraften och arbetarrörelsen som inte gavs och i många fall inte ville ha någon plats i omsorgsdiktaturen. Denna del koncentrerar sig till stor del på de planer som i exiltillvaron drogs upp för en tid efter nazitiden.

Jan Breman, At work in the informal economy of India : a perspective from the bottom up / Oxford : Oxford Univ. Press, 2014, xiii, 457 s.

”Den informella ekonomin beskrivs och analyseras i denna bok som en ordning som syftar till att förbilliga kostnaden för arbete i akt och mening att höja vinsten av kapital.” Så inleds denna bok i min något klumpiga översättning. Därmed är det även en bok som skildrar den starka konflikt som råder mellan arbete och kapital och den obalans som råder i maktförhållandet dem emellan. I den oreglerade informella ekonomin, där förhållandena för arbetskraften är oreglerade och anställningsförhållandena således helt upp till arbetsgivaren blir denna obalans än tydligare än under andra förhållanden. Jan Breman baserar sin bok på mångåriga studier i den indiska delstaten Gujarat, men dess resultat och dess diskussion når vida utanför denna delstat, inte minst när det gäller att visa på de förhållanden som råder för de som befinner sig i den informella ekonomins botten.

Yvonne Hirdman, Vad bör göras? : jämställdhet och politik under femtio år / Stockholm : Ordfront, 2014, 136 s.

Femtio år av jämställdhetspolitik och –arbete, från sextiotalet till våra dagar. Yvonne Hirdman har läst utredningar, rapporter, broschyrer och böcker och studerat affischer och annat informationsmaterial och har dessutom en lång erfarenhet inom fältet. Mycket har hänt, mycket har hänt medelst envist utrednings- och upplysningsarbete och ingående diskussioner. Saker och ting har förändrats. Men utvecklingen är inte spikrak, det kränger och det gnisslar emellanåt. ”Vi vet att jämställdheten hitintills haft väjningsplikt”, skriver Hirdman. ”Det finns saker, flicka lilla, som du måste förstå att jämställdheten måste väja undan för: tryckfriheten är helig, religionen är i sanning helig, ekonomin är helig, arbetstider är heliga – vid närmare eftertanke är väldigt mycket, om inte heligt, så ändå nästintill. Detta heliga tänkande, om något, är resultatet av den manliga normens primat, som gör jämställdheten till en lyxfråga, något vi kan unna oss när det går bra, men tvingas avstå ifrån när det blir sämre tider. Eller?” (s. 124)

Immanuel Ness (editor), New forms of worker organization : the Syndicalist and Autonomist restoration of class-struggle unionism /  Oakland : PM Press, 2014, 319 s.

Det sägs att den traditionella fackföreningsrörelsen vacklar och tappar mark och makt. Samtidigt pågår den fackliga kampen världen över och nya former av organisering uppstår. Eller kanske återuppstår. En organisering baserad på direkta aktioner och strejker och klasskamp och militans, en organisering baserad på ett perspektiv nedifrån och på en icke-byråkratisk grund. Bokens många artikelförfattare riktar in sökarljuset mot länder som Italien, Kina, Sydafrika, Colombia, Argentina, Australien, USA, Indien, Storbritannien, Sverige och överallt finner de detta motstånd, denna organisering.
En av artikelförfattarna (Erik Forman) skriver:

Workers won’t win every battle, but that’s not the point. The most important outcome of organizing is its impact on the participants. The road to victory will be long, but if workers are able to make their own decisions, they will be able to draw their own conclusions from the consequences. Long after the headlines have faded, after the court cases have been closed, and after fired workers go on to other jobs and prospects, what remains is the ineffable – the forging of a new generation of working class militants in the crucible of struggle. If we achieve this goal, then all others will eventually follow, and in the end – we will win. (s. 232)

Ross, Clifton & Rein, Marcy (editors), Until the rulers obey : voices from Latin American social movements / Oakland : PM Press, 2014, xxix, 486 s. : ill.

Tills härskarna lyder. En kraftig våg av förändring har rullat over Latinamerika sedan åtminstone slutet av 1990-talet. Nya sociala rörelser har uppstått och skapat just rörelse. Tidigare tysta och tystade människor, människor från de nedre skikten i samhället, människor som lämnats vid sidan av och/eller utnyttjats av de globala kapitalströmmarna, har slutit sig samman för att gemensamt få till en förändring. I denna bok, som spänner över hela kontinenten och ger varje land ett eget kapitel, får de tidigare tysta såväl som andra aktivister tala. Även vid en mycket översiktlig läsning av denna bok, framgår det tydligt att dessa rörelser vill något annat, vill en djupare förändring. Inte att bilda egentliga partier utan mer om att dränka in hela samhället, med början nerifrån eftersom den starkaste viljan till förändring kommer nerifrån, med demokrati, kunskap, jämställdhet, jämlikhet. ”What we want”, säger en aktivist från Nicaragua, ”is a citizenry with a critical vision of those [parties] and the economic, political, social, and cultural history of our country. ( … ) We don’t believe we’re going to change the parties, but if we can change people, the parties will change.” (s. 141)

Denna våg av förändring har genererat en hel del kommenterande skrifter. Här endast ett litet axplock:


Burbach, Roger, Latin America’s turbulent transitions : the future of twenty-first-century socialism (2013)
Phillips, Lynne, Contesting publics : feminism, activism, ethnography (2013)
Civil society and the state in left-led Latin America : challenges and limitations to democratization (2012)
Social movements and leftist governments in Latin America : confrontation or co-optation?
(2012)
Zibechi, Raúl, Territories in resistance : a cartography of Latin American social movements (2012)
Anner, Mark Sebastian, Solidarity transformed : labor responses to globalization and crisis in Latin America (2011)
Petras, James F., Social movements in Latin America : neoliberalism and popular resistance (2011)

Samtliga dessa, och många fler därtill, finns att låna i vårt bibliotek.