Föreningen FiB-juristerna


FiB-juristernas arkiv [1] innehåller föreningsmaterial från 1973 fram till 2009.
Det mesta arkivmaterialet är dock från 70- och 80-talen. Det innefattar bl.a. protokoll, korrespondens, räkenskaper, utskick från föreningen, tidningsurklipp och en del trycksaker om ämnen relaterade till föreningens verksamhet.

Av Karl Pettersson, praktikant höstterminen 2014

Föreningen FiB-juristerna är en ideell förening grundad 1972 (samtidigt som tidskriften Folket i Bild/Kulturfront) som har en plattform bestående av följande tre paroller, som de söker främja genom ”juridisk rådgivning, praktiskt juridiskt arbete och opinionsbildande verksamhet” [2]:

  1. Försvar för yttrande- och tryckfrihet
  2. Juridisk hjälp – för folkets rättigheter
  3. Antiimperialism

Inledningsvis var föreningens huvudsakliga kommunikationskanal FiB-juristernas medlemsblad, ett stencilerat häfte. År 1975 bytte det namn till FiB-juristbladet. Det sista numret av detta gavs ut 1977, varefter föreningen övergick till att ge ut Tidskrift för Folkets Rättigheter. Denna utkom med fyra tryckta nummer per år 1977–88 och 1993-2007 men är sedan 2008 enbart webbtidskrift [3].

FiB-juristbladet

FiB-juristbladet, Nr. 5, 1976/77

I detta inlägg ligger fokus på några aspekter av föreningens verksamhet under tiden innan den tryckta tidskriften började utges, som alltså finns dokumenterad i medlemsbladen, vilka ingår i arkivet.

Protester mot grundlagsförslaget

År 1972 lade den svenska Grundlagsberedningen fram sitt slutbetänkande om ny svensk regeringsform. Betänkandet fick kritik från företrädare för FiB-juristerna, därför att det inte ansågs ge grundlagsskydd åt demokratiska fri- och rättigheter, med hänvisning till de sätt på vilka dessa skulle kunna inskränkas eller avskaffas genom vanlig lag.

Före riksdagsvalet 1973 biföll den dåvarande tvåkammarriksdagen en proposition grundad på betänkandet. FiB-juristerna var starkt kritiska även till denna och organiserade i början av 1974 protester mot förslaget. Bland annat gjordes en namninsamling där de fick ihop 13 000 namn för att förslaget skulle fällas i andra omgången av den nya riksdagen.

fib-juristbladet

FiB-juristbladet, Nr. 1, 1977/78


Förslaget bifölls emellertid också i denna omgång, varefter föreningen bestämde sig för att inte fortsätta driva grundlagsfrågan. I en reflektion ansåg föreningen att deras arbete kanske ändå varit till viss
nytta, genom att det skapat opinion och riktat uppmärksamheten mot förslagets brister när det gäller skydd för fri- och rättigheter, vilket skulle kunna försvåra för de styrande att utnyttja dessa i framtiden.

Tryckfrihetsfrågor

Debatten kring den nya grundlagen sammanföll tidsmässigt med IB-affären, där Jan Guillou och Peter Bratt i en artikel publicerad i FiB/Kulturfront avslöjat existensen av den svenska underrättelsetjänsten IB. FiB-juristerna engagerade sig även i detta.
Bland annat uttrycktes kritik mot att avslöjandena inte prövades som tryckfrihetsbrott innan spionrättegångarna mot Guillou och Bratt inleddes.

Föreningen var också kritisk mot den så kallade massmedieutredningen (MMU), som tillsatts 1970 och som 1975 lade fram ett förslag om att tryckfrihetsförordningen skulle ersättas med en ”massmediegrundlag”, som ansågs ge otillräckligt skydd för tryckfriheten.
Detta förslag ledde emellertid aldrig ens till någon omröstning i riksdagen. Dock gjordes vissa ändringar i tryckfrihetsförordningen, som antogs av riksdagen för andra gången i november 1976, vilket föranledde kritik från FiB-juristerna (vilket illustreras av det avbildade omslaget).

Övrigt

Grundlagsfrågor, i synnerhet sådana relaterade till tryckfrihet, spelade, som framgått av ovan, en central roll i föreningens verksamhet under dessa tidiga år. De engagerade sig emellertid också i andra frågor, t.ex. socialvård, arbetsrätt, hyreslagstiftning och internationell rätt. Utöver detta ägnade sig föreningen åt att ge privatpersoner juridisk hjälp.

Referenser

1. Föreningen FiB-juristernas arkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

2. Föreningen FiB-juristerna. Stadgar. 1996 [citerad från extern webbsida, 22 oktober 2014].

3. Föreningen FiB-juristerna. Om oss. 2013 [citerad från extern webbsida, 22 oktober 2014].