Lernu esperanto


Vad har esperanto med arbetarrörelsen kan man undra? Från att till en början varit en neutral rörelsen kom allt fler arbetare att starta egna esperantoklubbar, i takt med att klasskampen skärptes. Vi har under fjolåret och åren dessförinnan emottagit arkiv för en rad esperantoklubbar. Nedan följer en kort introduktion till materialet.

Språket Esperanto – det mest framgångsrika internationella konstruerade språket. Språket skapades 1887 av den polsk-judiske ögonläkaren Ludvig Zamenhof. Esperantorörelsen var politiskt neutral och tog inte ställning till den så kallade sociala frågan men inom rörelsen fanns en stark internationalistisk tendens. Språket fick entusiastiska förespråkare i många länder, till svenska översattes den första läroboken 1889. 1891 bildas den första svenska esperantoföreningen och 1906 grundades det Svenska Esperantoförbundet, SEF.

Vad är Arbetaresperantism?

Arbetaresperantister är arbetare och socialister som kan esperanto, studerar esperanto eller sympatiserar med världsspråkstanken. Man gör propaganda för esperanto inom arbetarklassen och bland människor som sympatiserar med denna klass frigörelsesträvanden. Man arbetar för att rörelsen skall använda esperanto som ett verktyg i sin politiska kamp.

Den första svenska noteringen om arbetarorganisering kring esperanto var Arbetarnas esperantoklubb som bildades i Stockholm 1903. I Stockholm bildades 1905 även den anarkistiska arbetaresperantoklubben. Det Svenska Arbetar-Esperanto-Förbundet, Sveda Laborista Esperanto-Asocio (SLEA) bildades 1922 och har täta band med det Ickenationella världsförbundet Sennacieca Asocio Tutmonda, som grundades 1921.

esperanto

Den anarkistiska esperantoföreningen i Stockholm på utflykt i slutet av 1920 talet. Pojken längst till vänster som håller i banderollen är Pelle Persson. Fotografi från Anarkistiska esperantogruppens arkiv, ARAB.

Arkiv rörande esperantorörelsen hos ARAB:

Sveda Laborista Esperanto Asocio, refkod: 3211 (23 volymer)
Laborista Esperanto klubo en Stokholmo, refkod: 3239 (4 volymer)
Anarkistiska esperantogruppen, refkod: 4829 (8 volymer)
La Internacia volo, refkod: 3255 (3 volymer)
Yngve Nilsson, refkod: 7114  (2 volymer)
John Johansson, refkod: 286 (2 volymer)
Pelle Persson, refkod: 7115 (2 volymer)
Ernst Ericsson, refkod: 671 (1 volym)

Övrigt material:

Från december 2003 till februari 2004 arrangerade ARAB en utställning om arbetaresperantism, se utställningskatalogen i pdf-format

Sista brevet från Stalins Sovjet…, artikel av Lars Gogman publicerad på webbsidan Ur Våra samlingar år 2004

På biblioteket har vi hundratalet titlar på esperanto och om esperantorörelsen, ett antal som ständigt växer då vi som bäst håller på att katalogisera in nyinkommet material. Se mer i vår bibliotekskatalog för dessa titlar.

Några bilder från senaste förteckningsarbetet av inkommet esperantomaterial