Augusti 1917


Kriget fortsätter rasa. Svälten härjar, protesterna växer, tryckkokaren börjar sjuda. Ambitionen bakom nedanstående var att huvudsakligen hålla sig till det som sades då.

1 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar: ”Flandernoffensiven har börjat”. Offensiven inleds 31/7 och pågår till 10 november. Ententens trupper, under ledning av England, startar en offensiv mot tyska befästningar och skyttevärn och löpgravar. Striden kommer till stor del att handla om kontrollen över den belgiska staden Paschendale. Offensiven fastnar i leran, det beräknas att ententen förlorar över 300.000 man, tyskarna något färre, terrängvinsten uppgår till 7 km. Offensiven har kallats för ”en av de blodigaste och mest meningslösa av västfrontens alla offensiver” (NE) (Social-demokraten 1/8).

I den tyska flottbasen Wilhelmshaven lämnar 49 eldare utan lov krigsskeppet ”Prinzregent Luitpold”. 11 av dem arresteras då de återkommer till skeppet. Dagen därefter lämnar 400 matroser skeppet i protest. Besättningarna på andra krigsfartyg gör myteri. Det beräknas att 5.000 besättningsmän deltar i olika former av protestdemonstrationer under månaden. Upproret slås ned av militär. Många arresteras. Av de nio som döms till döden avrättas två, en av dem framförallt för att han satt sig i förbindelse med det vänstersocialdemokratiska partiet Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD).

Påven Benedictus XV skickar ut en kommuniké i vilken han uppmanar de krigförande länderna att förhandla om fred. Han fördömer det rådande kriget som ”ett meningslöst slaktande” och lägger fram en fredsplan. Hans önskemål och förhoppningar faller på hälleberget och han inbjuds ej heller att närvara vid fredskonferensen i Versaille 1918.

I USA misshandlas och lynchas Frank Little, en av Industrial Workers of the World’s (IWW) ledande organisatörer, i staden Butte i Montana. Han hade kommit till staden för att hjälpa strejkande arbetare och höll även upproriska antikrigstal. Fyra månader tidigare hade USA gått med i Första världskriget.

2 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

”De juridiska myndigheterna fordra på grund av det material som insamlats från upploppet den 3-5 juli, att Lenin, Zinoviev, Kollontay, Parvus, Fürstenberg, Koslovsky, Sumenson, Rochal med flera ledare för bolsjeviki skola ställas till ansvar för högförräderi.” (Social-demokraten 3/8)

Tidningen Social-demokraten rapporterar: ”Allmän strejk i Västervik”:

”Idag på förmiddagen samlades något hundra arbetare och marscherade till brödbyrån, där de anförde klagomål, dels över att mjöl av mindervärdig kvalitet försålts i staden samt dels emedan det ansågs att fördelningen av syltsockerkorten varit orättvis.
Vid middagstiden slöto sig arbetarne vid samtliga de större industrierna till demonstranterna … ”

(Social-demokraten 3/8)

4 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

”1.800 strejkande i Västervik. / Kräva att alla arbetare skola återtagas / Fordra därjämte arbetarkontroll över livsmedelsregleringen.”
”Socialstyrelsen ingriper för konfliktens lösning.” / N. P. Lindhe och C. Michaelsson ha avrest till Västervik / Enligt vad Social-Demokraten erfarit har socialstyrelsen anmodat Träarbetareförbundets förtroendeman N. P. Lindhe och Grovarbetarförbundets sekr. C. Michaelsson att resa till Västervik med anledning av konflikten. Avresan från Stockholm skedde på fredagskvällen. / Lokmannaförbundets förtroendeman A. Ringdahl reste också på fredagen till Västervik för att vidtaga åtgärder med anledning av kraven på att järnvägsmännen skola ansluta sig till strejken.” (Social-demokraten 4/8)

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

”Stockholmskonferensen London, lördag – National Seamens and Firemens Union kommer sannolikt att inta samma ställning gentemot deltagarna i Stockholmskonferensen som den intog mot MacDonald i juni, då föreningen, biträdd av skandinaviska sjömän, ställde vakt vid hamnarna för att hindra hans avresa. / Föreningen kommer att opponera sig mot varje fredsrörelse intill dess Tyskland ger full gottgörelse för de mord det begått på fartygsbesättningar från de allierade länderna.”

(Social-demokraten 6/8)

Stockholmskonferensen

Öppnandet av konferensen som ursprungligen var tänkt att ske 15/8 framskjutes på Englands och Frankrikes inrådan till den 9 september. (Verksamhetsberättelse, Socialdemokratiska arbetarpartiet (1917), s. 22- )

5 augusti 1917

En häftig brand utbryter i den grekiska staden Tessaloniki. 2/3 av staden brinner ned, fler än 70.000 förlorar sina hem.

6 augusti 1917

Ny regering tillsatt i Ryssland. Aleksandr Kerenskij (1881-1970), medlem av det socialist-revolutionära partiet, blir premiärminister såväl som marin- och krigsminister. Han uttalar sig starkt för ett fortsatt ryskt deltagande i kriget.

8 augusti 1917

Tidningen Morgonbris rapporterar:

”Våra nya organisationer / Tvätterskorna vid Centralbadet ha vid möte och efter föredrag av Amanda Frösell bildat organisation. I densamma ingingo 47 medlemmar. Styrelse valdes och beslöts att ansluta sig till De Förenade Förbunden. / Detta är den tredje kvinnoorganisationen på några få veckor. Om vi skulle se varför kvinnorna nu organisera sig, skulle kanske därom vara åtskilligt att förtälja, men det kan också göras med ett enda ord: Svält! Ja, just svälten. Det är den som driver dem in i organisationerna, och kvinnorna ha slutligen insett att deras plats är där. Vi hälsa de nya, och önska dem hjärtligt att de måtte genom sin sammanslutning uppnå bättre förhållanden.”

(Morgonbris 8/8)

Tidningen Syndikalisten rapporterar:

”Arbetarna i Västervik åter i aktion. ( … ) Det har gått några månader sedan 16 april. Den förändring till det bättre som då lovades har torkat in. Tvärtom ser det ut som om maktinnehavarna på alla områden genom åtstramningar på alla tänkbara sätt beslutat straffa Västerviks arbetare för deras ’oförskämdhet’ 16 april. ( … ) När detta skrives väntas militären hit. Kulor, krut och bajonetter – det gamla vanliga. Blir det månne ett nytt Seskarö? ( … )”

I anslutning till artikeln:

”Sedan detta skrevs ha vi mottagit följande telegram: Uppgörelse träffad med arbetsgivarna i Västervik. Lockouterna upphävda. Alla i arbete. Triumf. Brev kommer.”

(Syndikalisten 8/8)

Fraktfartyget Fredrik Carrov torpederas av rysk ubåt utanför Sandviken fiskeläge, på svenskt sjöterritorium. Tidigare hade samma öde drabbat fartyget Syria. Båda fartygen gick i konvoj under svensk eskort. Sänkningarna av de bägge fartygen föranleder en protest från svenska UD till den ryska regeringen Friedrich Carrows såväl som Syrias last bestod av järnmalm på väg till Tyskland.

8 augusti till 16 augusti 1917

De ryska bolsjevikerna håller illegal kongress i Petrograd. Lenin kan inte deltaga. Tidningen Social-demokraten rapporterar:

“I Petrograds omnejd hålles för närvarande en bolsjevikkongress. På kongressen har konstaterats minskat intresse för bolsjevikernas förkunnelse bland soldater och arbetare liksom ett försvagande av den revolutionära andan. På många platser ha bolsjevikerna måst fly undan förföljelse från massorna. Icke desto mindre ha delegerade från landsorten uttryckt förhoppning om att rörelsen tack vare provianteringssvårigheterna och de tvångsåtgärder som regeringen vidtagit gentemot soldaterna ånyo skall vinna framgång.”

(Social-demokraten 14/8)

11 augusti 1917

Tidningen Syndikalisten rapporterar:

”En lysande seger för Västerviks arbetare. Solidariteten triumferar. (…) Det är nu bekant att syftemålet med attacken var att slå ned den syndikalistiska organisationen i första hand och för övrigt giva dödsstöten åt den kampvilja som gjort sig gällande bland arbetarne. (…) Anfallet har tillbakaslagits. Icke utav L. S. medlemmar utan av Västerviks hela arbetarekår med undantag av trafikpersonalen vid järnvägen.”

(Syndikalisten 11/8)

12 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar: Hjalmar Branting talar i Smedjebacken inför 2.500 åhörare:

“I slutet av sitt anförande berörde talaren författningsfrågan, därvid uttalade sin övertygelse om nödvändigheten av att vi, liksom folken över allt annorstädes, söka lägga samhällsarbetet på en så bred och djup demokratisk grund som möjligt, för att utvecklingen skall kunna fortgå normalt och i lugna former.” (Social-demokraten 14/8)

13 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

“Vid underhusets sammanträde i dag meddelade Bonar Law [konservativ partiledare], att man icke kommer att tillåta personer, som uppehålla sig I Det förenade konungariket, att delta i en konferens med fientliga statsmedborgare utan konungens tillstånd. Regeringen har beslutat vägra tillåtelse att deltaga i konferensen. (Bifall.) Samma beslut har fattats i Förenta Staterna, Frankrike och Italien, med vilka engelska regeringen stått i förbindelse rörande detta spörsmål.”

(Social-demokraten 14/8)

13 augusti till 19 augusti

Generalstrejk i Spanien. Regeringen inför undantagstillstånd. Strejken slås ned av militär.

14 augusti 1917

Samtliga ententeregeringar vägrar skriva ut pass för de av sina medborgare som planerat ta del i Stockholmskonferensen.
Kina förklarar krig mot Tyskland.

17 augusti 1917

Tidningen Arbetet rapporterar: ”Storstrejken i Helsingfors slut.” (Arbetet 17/8)

18 augusti 1917

Tidningen Arbetet rapporterar:

”20.000 arbetare i Prag strejka och kräva fred. Enligt meddelande från Prag till Arbeiter-Zeitung ha under de senaste dagarna i samtliga metallfabriker i Prag förekommit oroligheter, som allmänt övergingo till strejk.” (Arbetet 18/8)

20 augusti till 25 augusti 1917

Landsorganisationen i Sverige håller kongress i Stockholm.

22 augusti 1917

Per Anders Fogelström föds.

23 augusti till 26 augusti

Generalstrejk i Italien. Häftiga strider i Turin mellan arbetare å ena sidan och militär och polis å den andra. Upproret slås ned med brutal kraft.

24 augusti 1917

Tidningen Arbetet rapporterar:

”De muhammedanska kvinnornas krav i Ryssland. De muhammedanska kvinnorna i Ryssland har på sin kongress i Kasan uppställt bl. a. följande fordringar: Samma rätta i hemmet för kvinnor som för män, äktenskap som avslutats av föräldrarna utan samförstånd med döttrarna förklaras ogiltiga, giftermål av flickor under 16 år förbjudas, kvinnor och män ha samma rätt att begära skilsmässa, månggifte skall absolut förbjudas, frånskild kvinna skall ha rätt att behålla och uppfostra sina minderåriga barn, obligatorisk skolgång för såväl manliga som kvinnliga, upprättandet av kindergarten och flickskolor.” (Arbetet 24/8 1917) (Detta torde härröra från den allryska kongress för muslimska kvinnor som hölls i Kazan 24-27/4 1917)

25 augusti 1917

Stockholmskonferensens organisationskommitté skickar meddelande till den konferens för socialister från ententeländerna som hålls i London och uppmanar denna att reagera på deras regeringars beslut att vägra skriva ut pass.

“Vår kommitté har den uppfattningen, att passvägran ej endast riktar sig mot Stockholmskonferensens idé utan också mot det organiserade proletariatet. De konservativa klasserna känna dunkelt, att världen befinner sig vid en vändpunkt i sin historia och att jämte den krigiska konflikten en annan fråga dyker upp. Vi måste nämligen veta, om arbetareklassen bör fortsätta att trött böja sig för deras vilja, som förbereda och förklara krig utan dess samtycke – om arbetareklassen i all evighet bör finna sig i denna mängd av risker och låta sig nöja med ett minimum av inflytande, korteligen, om arbetareklassen ej skall vara annat än ekot av andras politik. Den starkare vordna arbetareklassen vill tvärtom ha rätt att med hjälp av sina internationella organ medverka vid upprättandet av en rättvis och varaktig fred och jämvikt i världen genom skapandet av en internationell rättsordning, som hindrar återupprepandet av den nuvarande tidens olyckor.” (Verksamhetsberättelse, Sv. Socialdemokratiska arbetarparti (1917), s. 25)

28 augusti 1917

Kerenskij beordrar Lavr Kornilov (1870-1918), den ryska arméns överbefälhavare, att avstå från att sända trupper till Petrograd för att kväsa sovjeterna. Detta har överenskommits dem emellan tidigare, men senare händelser har fått Kerenskij att frukta en militärkupp.

Kornilov ignorerar ordern och regeringen befinner sig vara i händerna på sin överbefälhavare. I panik vänder sig Kerenskij till sovjeterna, däribland bolsjevikerna, och vädjar om stöd. Sovjeterna lyckas få de utsända militärerna att sluta upp bakom regeringen och Kornilov fängslas. Ett resultat av den så kallade Kornilov-affären blir att bolsjevikerna återigen tillåts verka öppet. (Service, 2013, s. 95f; Deutscher, 1971, s. 212 f.)

29 augusti 1917

Då den finska lantdagen öppnas besätter ryska trupper byggnaden och hindrar lantdagsmännen från att komma in.
Efter att det ryska tsardömet fallit har Finlands förhållande till Ryssland blivit oklart. Enligt storfurstendömets grundlagar finns för närvarande inga gemensamma statsorgan. Det har börjat ställas krav på att minska beroendet av Ryssland och den 18 juli 1917 antog lantdagen den så kallade maktlagen. Lagen innebär att lantdagen övertar tsarens maktbefogenheter. Den får den lagstiftande och verkställande makten. De ryska myndigheterna skall i fortsättningen endast bestämma utrikespolitiska och militära angelägenheter.
Den ryska regeringen känner sig kränkt av den nya ordningen och upplöser lantdagen. (Krönika (1988), s. 215)

Källor:

Deutscher, Isaac (1971): Den väpnade profeten, Trotskij 1879-1921, Mölndal: Coeckeberghs, 1971.

Krönika över 20:e århundradet (1988), Stockholm: Bonniers.

Service, Robert (2013): Ryska revolutionen 1900-1927, Lund: Historiska media.

Sv. Socialdemokratiska Arbetareparti (1917), verksamhetsberättelse

Syndikalisten (aug, 1917)

Social-Demokraten (aug, 1917)