Pressmeddelande: Rudolf Meidner-priset 2018 tilldelas Jakob Molinder


RUDOLF MEIDNER-PRISET 2018 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas Jakob Molinder

Jakob Molinder är ekonomhistoriker vid Uppsala universitet. År 2017 disputerade han på avhandlingen Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy: Essays on the Swedish Model in the Postwar Period, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (241 s.) Boken är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av historieskrivning inom det arbetarhistoriska fältet. Den ger ett nytt perspektiv på den svenska modellen genom att visa på att flera tidigare föreställningar, som har legat till grund för svensk arbetsmarknadspolitik måste revideras. Resultaten tillför ny kunskap av stort intresse för fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen i sin helhet.

Jakob Molinders studie omkullkastar de tidigare vedertagna uppfattningarna om den svenska modellens inverkan på strukturomvandlingsprocessen på 1960-talet. Studien pekar på att varken den rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitiken eller regionalpolitiken tycks ha påverkat anpassningsbarheten till de ekonomiska förändringarna.

Politikens betydelse låg istället i det sätt som den påverkade den rumsliga fördelningen av ekonomiska resurser, och i den bemärkelsen kan den ha spelat en betydande roll. Att 1960-talet sticker ut som en period med ovanligt hög grad av ojämn regional utveckling visar dessutom på betydelsen av att komplettera gängse förklaringsmodeller med en regionalekonomisk teoretisk ansats.

 

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25.000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Ella Niia.

 

Stockholm, den 11 oktober 2018

Närmare information genom:

Mikael Eivergård – mikael.eivergard[snabel-a]arbark.se (­­­08-412 39 01) eller
Silke Neunsinger – silke.neunsinger[snabel-a]arbark.se (08-412 39 27)