Kvinnor för fred – för en mänskligare värld


Denna 8:e mars 2022 väljer vi att lyfta fram ett arkiv från våra samlingar med ett i allra högsta grad aktuellt ämne: Kvinnor för fred. Vi förvarar både arkivet för riksorganisationen samt lokala föreningen för Stockholm.

Kvinnor för fred (KFF) är en partipolitisk och religiöst obunden förening som började sin verksamhet i slutet av 1970-talet. Kampen definierades tidigt som antimilitaristisk, mot krig, men för fred och nedrustning.

Det kunskapsseminarium som hölls av föreningen Kvinnokultur på temat ”Hur vinner vi freden?” (1978) ses som startskottet för verksamheten. Med bakgrund av det kalla kriget, upprustning och kärnkraftshetsen i världen i stort, sågs det som nödvändigt att samla kvinnofrågorna jämte frågor som rörde vilken framtid som barn och barnbarn skulle erbjudas. Som en följd av detta bildade därför en rad grupperingar runt om Sverige lokala KFF-grupper. Dessa var i tydlig samklang med 1970-talets kvinnorörelse som aktiverade sig i små grupperingar, i platta organisationer utan hierarkier.

Arbetet genomsyras än i dag av frågor kring demokrati, fred, mänskliga rättigheter och stopp för kärnvapen. Införande av kärnvapenfria zoner, omställning från militär till civil verksamhet och stopp för vapenproduktion och -export.

Fotografi från Kvinnor för freds arkiv, Fotograf: okänd

Kvinnors medverkan i konflikthantering och inflytande i fredsprocesser har varit centrala frågor för föreningen sen dess start.

KFF arrangerar idag seminarier och aktioner på en rad ämnen:

  • Kärnvapen och vapenexport
  • Sveriges närmande till Nato
  • Kvinnor och konfliktlösning
  • Kvinnors aktiva deltagande i konfliktlösningsprocesser
  • Stoppa våld mot kvinnor i krig och fred
  • Krigets miljöeffekter
  • Maktbalans och nedrustning
  • Freden och EU – Synen på fredsarbetet inom EU
  • Manifestationer i hela landet på Internationella Kvinnodagen 8 mars och Hiroshimadagen 6 augusti (källa: http://www.kvinnorforfred.se/ )

Källor

Affisch – Fackeltåg mot kärnvapen, 12 december 1983, Arrangörer: Kvinnor för fred, Folkkampmanjen mot kärnkraft, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Svenska fredskommittén, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Kristna fredsrörelsen, Vännernas samfund, Konstnärer för fred, Soldater mot kärnvapen, Sjuksköterskor och assistenter mot kärnvapen, Ingenjörer mot kärnvapen, Artister för fred, Norden kärnvapenfri zon. Tillhör Svenska fredskommitténs arkiv, bildnr: 3036:026, ARAB.

Biblioteksmaterial:

Artikel: ”Hur vinner vi freden”, Vi Mänskor – Svenska Kvinnors Vänsterförbunds tidning 1978:5/6, s 62,  ARAB:s bibliotek

Kvinnor för fred, 4 nr/år, medlemstidning, (1978-), ARAB:s bibliotek

Arkivmaterial:

Svenska  kvinnors vänsterförbund (SKV), arkiv

Tid: 1913-2010

Beskrivning: Huvuddelen av handlingarna är från 1940-1950-talen. Delar av förbundets material har lämnats in till Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborgs UB. En framstående person inom SKV (ordförande under många år) var Andrea Andreen-Swedberg vars material likaså är inlämnat på Göteborgs UB. Totalt 84 volymer.

Se i arkivkatalogen: https://arkivkatalog.arbark.se?refkod=4874

Kvinnor för fred, arkiv

Tid: 1978-1992

Beskrivning: Innehåller bland annat årsmötesprotokoll samt protokoll från SAMLA, organisationens styrgrupp vars representanter är utsedda av de självständiga lokalföreningarna.

Se i arkivkatalogen: https://arkivkatalog.arbark.se?refkod=4324

Beskrivning: Totalt: 106 volymer

Kvinnor  för  fred, Stockholmsavdelningen

Tid: 1979-1993

Beskrivning: Totalt 6 volymer

Se i arkivkatalogen: https://arkivkatalog.arbark.se?refkod=3464

Övrigt material

Se även i ARAB:s Biograficasamling: SKV, Andrea Andreen-Swedberg samt Kvinnor för Fred. Sök i arkivkatalogen som fritext för träfflista.