Laleh Kazemi Veisari – vår nya residenskonstnär


Från och med mars 2023 är vi glada att välkomna vår nya residenskonstnär: Laleh Kazemi Veisari. Hon kommer att vistas i cirka 3 månader hos vår institution. Varmt välkommen Laleh!


Laleh Kazemi Veisari har ett för oss på institutionen intressant förflutet som statsvetare och har tidigare varit verksam inom fältet nationalekonomi med både FN och EU som uppdragsgivare. Som konstnärlig utövare arbetar hon med skilda visuella uttryck: teckning, måleri, skulptur och skrivande. Hennes interdisciplinära intressen och förhållningssätt mellan styrka och skörhet i organisatoriskt motstånd och olika ekologier är för oss högaktuellt. Vår förhoppning är att hennes arbete kommer att lyfta arkivhandlingar om motstånd, likaså lyfta de organisationer som arbetet kommer att uppdaga. Organisationer som återfinns i våra samlingar men som inte tidigare har lyfts fram.


Vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek önskar Laleh initialt att undersöka iranska studentrörelsen i Sverige efter 1968 – utifrån möten som ABF-huset i Stockholm har härbärgerat. Arkivets materiella existens som plats, funktion och historia och dess koppling till ABF-huset har beröringspunkter med hennes konstnärliga forskning. Den kommer att beröra
studentrörelsen som en del av revolutionen i Iran 1979, men även som en del av den stora studentrörelsen som var aktuell för tiden.

Genom att utforska arkivet kan vi lära oss något om oss själva och vårt samhälle. Att kunna undersöka fragment, minne och plats som material och resurs är ett sätt att närma oss våra historier.

Laleh Kazemi Veisari


Förhoppningen är att ge en ny förståelse för studentrörelsen i den svenska kontexten, och dess kopplingar internationellt, under den tiden som ledde fram till revolutionen i Iran 1979.

Att vilja undersöka rörelser inom det sociala, politiska och miljömässiga genom tiden, kan vidga och fördjupa vår förståelse för rumsliga, samhälleliga och historiska kopplingar i samtiden. Konstnärliga gestaltningar inkluderar installation, skulptur, måleri, teckning, ljud och ljus, för att närma mig komplexa frågeställningar, utmaningar och erfarenheter som framträder fragmentariska i vår samtid.

Laleh Kazemi Veisari

Fakta | Konstnärsresidenset

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek startade tillsammans med Konstfrämjandet Stockholm under våren 2021 landets första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. Genom programmet vill ARAB, som är medlem i Konstfrämjandet Stockholm, tillgängliggöra arkivets innehåll för gruppen konstnärer på ett mer omfattande sätt än tidigare. Projektet finansieras av Kulturrådet.


Fakta | Residenskonstnär

Laleh Kazemi Veisari (f. 1983) är verksam i Stockholm. Hon tog sin masterexamen i fri konst vid Konstfack 2019 med utställningen Letters from Water, se mer på hennes webbsida. Under 2020-2023 har Laleh varit verksam som adjunk på Konstfack. Hon mottog 2022 års Beckers konstnärsstipendium med motiveringen att ”hon skapar konst som i sitt poetiskt strama uttryck ständigt skiftar fokus mellan den lilla konkreta detaljen och världens oöverskådliga mångfald.” Se mer om detta samt hennes senaste utställning (2022) på Färgfabrikens webbsida.