Stadgar


Stadgar för Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

1 §

Institutionens uppgift är att samla, vårda och förteckna dels ur arkivsynpunkt väsentliga protokoll och andra handlingar från de svenska arbetarorganisationerna, dels litteratur och annat material om arbetarrörelsens historia och idéutveckling.

Stiftelsen skall samarbeta med Riksarkivet, Kungl. biblioteket och andra berörda institutioner samt i sin verksamhet eftersträva att underlätta den forskande och studerande allmänhetens möjligheter att ta del av institutionens material.

2 §

För Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek skall finnas en styrelse med säte i Stockholm.

3 §

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter.

Ledamöterna utses för en tid av fyra år, två av Regeringen, en av Socialdemokratiska arbetarepartiet och två av Landsorganisationen.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

För ledamöterna skall finnas i samma ordning utsedda suppleanter.

4 §

För institutionen skall finnas en institutionschef, som utövar den direkta ledningen av verksamheten i enlighet med de närmare föreskrifter styrelsen meddelar.

5 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst en gång varje halvår.

Styrelsen är beslutsför, när samtliga huvudmän är representerade.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, varom de flesta förena sig; vid lika antal har ordföranden utslagsröst.

6 §

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, angivande vilka som närvarit, styrelsens beslut och de skiljaktiga meningar, som må ha uttalats, ävensom vad i övrigt bedömes böra föras till protokollet.

7 §

Institutionens räkenskapsår är lika med kalenderår.

8 §

Styrelsen och institutionschefens förvaltning samt institutionens räkenskaper skall årligen granskas av tre revisorer.

Revisorerna utses för en tid av fyra år i sänder, en av Regeringen, en gemensamt av Socialdemokratiska arbetarepartiet och Landsorganisationen samt en tredje, som skall vara auktoriserad, av de sålunda utsedda revisorerna.

9 §

Revisorerna skall årligen före utgången av mars månad till styrelsen samt till chefen för Kulturdepartementet, Riksrevisionsverket, Socialdemokratiska arbetarepartiet och Landsorganisationen avlämna revisionsberättelse.

10 §

För varje räkenskapsår skall verksamhetsberättelse upprättas.