Att katalogisera en bok från början till slut


Att katalogisera innebär på biblioteksspråk att göra en detaljerad beskrivning av ett verk enligt en viss uppsättning regler.

Detta gör vi enligt KRS – katalogiseringsregler för svenska bibliotek. I dag sker all katalogisering hos oss elektroniskt och det innebär att vi arbetar med att förse våra databaser med information om verk för att göra dem elektroniskt sökbara via vår bibliotekskatalog Kata webbsök.

Stora delar av vårt biblioteks bestånd av böcker, tidskrifter och broschyrer finns representerat i Libris, Sveriges nationella biblioteksdatabas. Alla nya verk som köps in av oss katalogiseras numer i Libris. Databasen är gemensam för svenska universitets- och forskningsbibliotek och andra större bibliotek.

Varje boktitel i ett biblioteks bestånd ska motsvaras av en bibliografisk post, d.v.s. en detaljerad beskrivning av boken som är resultatet av katalogiseringen. Posten kallas även katalogpost eller enbart post. När vi köper in en ny bok behöver den alltså katalogiseras för att det ska finnas en post i databasen innan det är möjligt att söka efter den i Kata webbsök och innan den kan lånas ut.

Katalogisering i Libris

När vi ska katalogisera en ny bok börjar vi med att kontrollera om något annat bibliotek redan har katalogiserat den i Libris. Om så är fallet anger vi i Libris att vi har boken hos oss och importerar sedan den bibliografiska posten till vår egen databas. Libris är alltså en databas som möjliggör samarbete bibliotek emellan, där biblioteken kan dra nytta av varandras arbete och undvika att katalogisera en bok som ett annat bibliotek redan gjort.

Så, hur gör man då?

Om boken inte redan är katalogiserad i Libris gör vi det. Katalogiseringen sker enligt ovan nämnda KRS-regler och i ett format kallat MARC (MAchine-Readable Cataloguing). Det är en lagrings- och kommunikationsstandard för information i bibliografiska poster som möjliggör import och export mellan olika databaser. Marc-formatet används i de flesta bibliotekssystem nuförtiden.

De uppgifter som anges för att beskriva boken är följande:

 • titel
 • upphov (författare)
 • upplaga
 • utgivning (ort, förlag och år)
 • fysisk beskrivning (sidantal, illustrationer etc.)
 • eventuell serietillhörighet
 • eventuella anmärkningar
 • standardnummer (ISBN)

En bibliografisk post i Marc-format är uppdelad i numrerade fält och delfält där de beskrivande uppgifterna ovan representeras av olika nummer.

Exempel på bibliografisk post i Marc-format där fält 245 anger titel och upphov:

 • 245 10 $a Mig äger ingen / $c Åsa Linderborg

Ämnesord och klassifikation

För att beskriva boken ytterligare anges ämnesord och klassifikationskoder. De ämnesord vi använder är standardiserade Svenska ämnesord samt ett antal för vårt ämnesområde specifika ämnesord som inte täcks av Svenska ämnesord. Det klassifikationssystem som används är Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet).

 • Exempel på ämnesord och tillhörande klassifikationskod:
  Fackliga organisationer – Ohai
 • Ämnesord kan också bestå av strängar av ord:
  Arbetarrörelsen, historia, Sverige – Ku-c.49

Efterarbete

När själva katalogiseringen av boken är gjord anger vi i Libris att vi har ett exemplar av boken i vårt bestånd genom att koppla en beståndspost till den bibliografiska posten och sedan importeras hela posten till vår lokala databas och är då möjlig att söka efter i Kata webbsök.

Det sista vi gör med boken är att förse den med en streckkod som kopplas till bokens post i databasen. Med det gjort är boken redo att lånas ut!

Tips på vidare läsning