Arkiv- & biblioteksbeställningar


Vi förvarar våra samlingar i magasin, vilket betyder att du i förväg måste beställa fram det du vill titta på. Olika regler gäller för olika material. Grundprincipen är att allt kan lånas som läsesalslån och studeras på plats här hos oss.

För kopie- och reprobeställningar, kontakta forskarexpedtition[a]arbark.se eller se mer information på separat sida.

Arkivmaterial

Du beställer via vår arkivkatalog.

Du kan även maila eller ringa oss så hjälper vi dig med din beställning.

Hemlån?

Nej, inget får lånas hem.

Läsesalslån

Huvudregeln är att allt arkivmaterial bara är tillgängligt som läsesalslån.

Fjärrlån

Tillåts endast undantagsvis.

Läs mer längst ned på denna sida.

Utlånas inte

 • Material under ordningsarbete.
 • Material som kräver tillstånd, som du ej fått.
 • Material som bedöms vara för ömtåligt.

Biblioteksmaterial

Du beställer eller reserverar via vår bibliotekskatalog.

OBS! Sen 1 dec 2018 kan du ange utlämningsställe ”ABF Sveavägen” och hämta materialet på ABF Stockholm, Sveavägen 41. Lån till ABF Sveavägen får omfatta högst fem (5) böcker.

I annat fall, hämta och återlämna det hos oss.

Hemlån?

Ja, böcker yngre än 100 år kan du låna hem.

Läsesalslån

Broschyrer, tidningar, tidskrifter, böcker äldre än 100 år samt skört material.

Fjärrlån

Böcker och broschyrer yngre än 100 år. Endast till andra bibliotek, ej direkt till privatpersoner. Vi ingår i Libris fjärrlån.

Fjärrutlånas inte

Mikrofilmer, tidningar, tidskrifter, böcker äldre än 100 år, vissa organisationstryck samt ömtåligt material. Vi fjärrinlånar inte. Fråga ditt folk- eller högskolebibliotek istället.

Utlånas inte

Material som bedöms vara för ömtåligt. Vissa rariteter, oavsett ålder.


Låneregler hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 Gemensamma låne- och ordningsregler för ARAB:s material


Framtagningstider från magasinet

Dagar Beställning inlämnad Materialet tillgängligt
Tisdag-Torsdag Senast kl 10.45 kl 12
  Senast kl 13.45 Kl 15
  Senast kl 15.45 Nästkommande dag kl 10
Fredag Senast kl 15.00 Nästkommande tisdag kl 10


Arkivfjärrlån

Allmänt

En generell fjärrlånerätt existerar inte utan vi gör en bedömning i varje enskilt fall

Bedömning ska göras av en arkivarie och expeditionsansvarig gemensamt eller av två arkivarier gemensamt. Vi vill i princip underlätta forskningen genom tillfällig utlåning av arkivhandlingar. Utlåningen måste dock ske restriktivt dels med tanke på de risker i arkivhandlingarna utsätts för vid fjärrlån, dels av hänsyn till de forskare som besöker oss och vill ta del av arkivmaterial hos oss. Vi instämmer i Riksarkivets ”regler och råd” vid interurbana lån (1995).

”Ett fjärrlån är i princip alltid ett undantag. Storskaligt utnyttjande av fjärrlånesystemet för en forskares räkning kommer inte i fråga. Lånen måste alltid gälla enstaka volymer”.

Vid lån för utställningsföremål gäller särskilda regler (som överensstämmer i princip med Riksarkivets riktlinjer). Vid frågor och problem kontaktar du vår forskarexpedition.

Undantagna från fjärrlån

 • handlingar och arkiv som är i dåligt skick
 • arkiv som är mycket efterfrågade eller används av forskare ”i huset”
 • arkiv som är under ordningsarbete
 • tillståndsbelagda arkiv
 • fotografier

Låneberättigade institutioner

 • Fjärrlån sker endast till de institutioner som har inlåningsrätt, samt till folkrörelsearkiv.
 • Inga fjärrlån beviljas inom Mälardalsregionen.

Lånebegäran och utlåning

 • Ansökan om fjärrlån skall göras skriftligen genom en låneberättigad institution.
 • Låntagaren bör ha orienterat sig i förteckningarna och/eller arkivmaterialet på plats hos oss. Ospecificerade beställningar accepteras inte.
 • Ett fjärrlån får omfatta högst fem (5) volymer.
 • Inlånande institution skall se till att arkivmaterialet förvaras säkert, behandlas varsamt och läses endast i läsesal.
 • Vid återsändning skall handlingarna paketeras ordentligt och assureras med samma belopp som åsatts av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
 • Lånetiden är en (1) månad. Förlängning kan beviljas efter ansökan.